Wyniki otwartego konkursu ofert 2019 pożytek publiczny

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

·        wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

·        działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  i młodzieży;

·        turystyki i krajoznawstwa;

·        działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

Data opublikowania: 15:01, 5 kwietnia 2019

Kategorie: Aktualności