Wyniki otwartego konkursu ofert 2019 pożytek publiczny

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

Data opublikowania: 15:04, 5 kwietnia 2019

Kategorie: Aktualności