Nabór kandydatów do komisji konkursowych na zadania z zakresu pożytku publicznego realizowane w 2019 roku

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonych w 2019 r.

Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37) jako kandydatów na członków do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonych w 2019 r.

 1.  Kandydaci na członków komisji będący przedstawicielami organizacji pozarządowych wskazanych przez uprawnione podmioty muszą spełnić łącznie następujące kryteria:
 1. są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,
 2. nie reprezentują organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które biorą udział w danym konkursie,
 3. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika,
 4. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L z 2016r. Nr 119 poz. 1).
 5. zostaną zgłoszeni przez organizację pozarządową lub inny podmiot określonych
  w art.3 ust.3 ustawy,
 6. zgłoszenie kandydata następuję poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lubartów, wypełniony przez samego kandydata i podpisany przez podmiot zgłaszający kandydata,
 1. W przypadku gdy żadna z organizacji nie wskaże kandydata bądź wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji lub powołane osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów prawa, komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.
 2. W każdej komisji może wziąć udział do 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych.
 3. W przypadku większej liczby zgłoszeń członkowie komisji będący przedstawicielami organizacji pozarządowych zostaną wyłonienie w drodze losowania. W losowaniu mogą wziąć udział wszyscy zgłoszeni kandydaci.
 4. Udział w pracach komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 5. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 28 lutego 2019 roku do godz.15.30 w Urzędzie Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter) bądź sekretariacie (pokój nr 108 I piętro).
 6. W przypadku zgłoszeń przesyłanych drogą pocztową decyduje data wpływu do  Urzędu Miasta Lubartów, a nie data stempla pocztowego.

 

Nabór dotyczy powołania dwóch komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego
w zakresie:

 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
  w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

 

Data opublikowania: 15:17, 15 lutego 2019

Kategorie: Aktualności