Lokalny Program Rewitalizacji – zaproszenie na konsultacje

Burmistrz Miasta Lubartów wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023”. Zostaną one przeprowadzone 18 lutego.

Otwarte spotkanie z mieszkańcami, umożliwiające składanie wniosków i uwag, zostanie zorganizowane w Urzędzie Miasta w dniu 18 lutego o godz. 16. Uwagi i opinie na piśmie można zgłaszać do 21 lutego na adres: Urząd Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 lub pocztą elektroniczną: poczta@um.lubartow.pl

Celem programu rewitalizacji jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Jest to narzędzie planowania, wieloletni program działań w takich sferach jak: społeczna, ekonomiczna, przestrzenna, infrastrukturalna, środowiskowa, kulturowa. Głównym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych z funduszy europejskich są środki RPO (EFS i EFFR).

Lokalny Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023, który podlega konsultacjom, jest do pobrania w załączonym poniżej pliku.

 

 

Data opublikowania: 12:03, 6 lutego 2019

Kategorie: Aktualności