„Czysta energia dla Lubartowa”- podsumowanie projektu

Gmina Miasto Lubartów zakończyła realizację projektu obejmującego dostawę i montaż 180 instalacji solarnych, 142 instalacji fotowoltaicznych oraz wymianę 40 kotłów opalanych biomasą.

 Wszystkie instalacje zostały zamontowane w obiektach prywatnych. Projekt pn. „Czysta energia dla Lubartowa” został zrealizowany w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa  IV Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE. Miasto pozyskało na to zadanie ponad 4 miliony złotych, natomiast całkowity koszt  to 5 420 089,25 zł. Mieszkańcy uczestniczący w projekcie, otrzymali dofinansowanie na montaż instalacji w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.
Gwarancja  na zainstalowane urządzenia została udzielona na okres 5 lat. Przez ten czas będą one własnością gminy, potem właścicielami instalacji staną się ich użytkownicy.
Prace nad projektem rozpoczęły się w 2016 roku od ogłoszenia naboru uczestników, opracowania dokumentacji technicznych dla instalacji solarnych, fotowoltaicznych i kotłów na biomasę oraz zawarcia umów z zainteresowanymi mieszkańcami. W dniu 28 grudnia 2016 r. została zawarta umowa o dofinansowanie z Zarządem Województwa Lubelskiego. 
W drugiej połowie 2017 roku ogłoszono pierwszy z przetargów na budowę instalacji solarnych i kotłów na biomasę. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Flexipower Group 
Sp. z o.o. Sp. K, z którą w dniu 04.12.2017 r. zostały podpisane umowy na dostawę i montaż 180 instalacji solarnych oraz na dostawę i montaż 40 kotłów opalanych biomasą o mocy nominalnej 25 kW. W dniu 16 marca 2018 r. został ogłoszony przetarg na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych. W wyniku przeprowadzonego postępowania, jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę firmy EKO-SOLAR Sp. z o. o., a następnie w dniu 22 czerwca 2018 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania.
Realizacja inwestycji przyczynia się do redukcji zanieczyszczeń powietrza poprzez wzrost wykorzystania technologii wytwarzania czystej energii na terenie miasta  oraz przynosi wymierne korzyści ekonomiczne mieszkańcom w postaci oszczędności z tytułu zmniejszenia kosztów zużycia energii. Dodatkową korzyścią jest wzrost społecznej świadomości dotyczącej odnawialnych źródeł energii oraz zwiększone zainteresowanie instalacjami OZE.

Data opublikowania: 09:45, 18 grudnia 2018

Kategorie: Aktualności