Oferta w trybie art. 19a

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, że w dniu 13 listopada 2018 roku organizacja pozarządowa działająca pod nazwą MIEJSKI KLUB SPORTOWY „LEWART” AUTONOMICZNA GRUPA SEKCJI, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod tytułem Udział i organizacja zawodów sportowych oraz zakup sprzętu sportowego sekcji taekwondo i tenis stołowy z pominięciem otwartego konkursu ofert. 
 
Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450, 650, 723I 1365) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 22.11.2018 r. do 31.12.2018 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 2.570,00 zł. 
 
Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
Zadanie jest realizowane przez klub sportowy z wieloletnimi tradycjami, reprezentujący Miasto Lubartów, osiągający jedne z najlepszych wyników we współzawodnictwie sportowym w taekwondo i tenisie. Klub zajmuje się szkoleniem dziewcząt i chłopców od podstaw w powyższych dyscyplinach. Zadanie polega na organizacji i realizacji 3 edycji sparringów klubowych z zawodnikami bliźniaczej sekcji z Ciechanowa w sekcji TKD oraza zakupie niezbędnych stroi sportowych dla sekcji tenisa stołowego. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy do dnia 20.11.2018 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres wop@um.lubartow.pl (skan formularza z czytelnym podpisem).
 

Data opublikowania: 14:40, 13 listopada 2018

Kategorie: Komunikaty