Oferta w trybie art. 19a

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, że w dniu 26 października 2018 roku organizacja pozarządowa działająca pod nazwą ALWERNIA FRANCISZKAŃSKIE DZIEŁO PROMOCJI MŁODZIEŻY I RODZINY, złożyła uproszczoną ofertę dofinansowania realizacji zadania publicznego z zakresu KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO – pt. ,,MIEJSKA GRA NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450, 650, 723I 1365) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 05.11.2018 r. do 30.11.2018 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 1.775,00 zł.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na terenie Lubartowa oraz dotyczy jego mieszkańców i ma na celu upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy do dnia 02.11.2018 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres wop@um.lubartow.pl (skan formularza z czytelnym podpisem).

 

Data opublikowania: 14:16, 26 października 2018

Kategorie: Komunikaty