Miasto udostępnia studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny do publicznego wglądu.

Projekt studium jest dostępny w dniach od 6 lipca do 6 sierpnia 2018, w godzinach od 8 do 15 w siedzibie Urzędu (ul. Jana Pawła II 12) oraz na stronie Urzędu, w zakładce Urząd/Konsultacje Społeczne: https://umlubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=61&p1=szczegoly&p2=1275365

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektowanym dokumencie odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2018 r. o godzinie 10 w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, parter – sala nr 10. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną do Burmistrza Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów, e-mail: poczta@um.lubartow.pl , bądź za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2018 r.

 

Data opublikowania: 08:07, 6 lipca 2018

Kategorie: Aktualności