Wyniki otwartego konkursu ofert 2018 pożytek publiczny – Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z budżetu Gminy Miasto Lubartów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym określonych Uchwałą Nr XXXIII/210/2018 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Data opublikowania: 14:13, 26 kwietnia 2018

Kategorie: Aktualności