Wyniki otwartego konkursu ofert 2018 pożytek publiczny

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
– nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
– działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Data opublikowania: 14:51, 21 lutego 2018

Kategorie: Aktualności