Wyniki otwartego konkursu ofert 2018 pożytek publiczny

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:
– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
– działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
– turystyki i krajoznawstwa,
– działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
– ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Data opublikowania: 13:50, 9 lutego 2018

Kategorie: Komunikaty