Oferta w trybie art. 19a

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, że w dniu 4 grudnia 2017 roku organizacja pozarządowa działająca pod nazwą FUNDACJA ,,WCZORAJ I DZIŚ DLA JUTRA’’, złożyła uproszczoną ofertę dofinansowania realizacji zadania publicznego z zakresu KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO – pt. ,,WIGILIA U SANGUSZKÓW NA RYNKU W LUBARTOWIE” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.1817) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 13.12.2017 r. do 31.12.2017 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 1508 zł.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na terenie Lubartowa oraz dotyczy bezpośrednio jego mieszkańców. Zadanie publiczne polega na organizacji otwartego spotkania wigilijnego w centrum miasta na Rynku w trakcie kiermaszu i połączone jest z bożonarodzeniowymi warsztatami tworzenia stroików świątecznych. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz wskazanie celu należy uznać jego realizację za celową. Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy do dnia 11.12.2017r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres wop@um.lubartow.pl (skan formularza z czytelnym podpisem).

Data opublikowania: 13:44, 4 grudnia 2017

Kategorie: Komunikaty