Oferta w trybie art. 19a

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, że w dniu 23 listopada 2017 roku organizacja pozarządowa działająca pod nazwą MIEJSKI KLUB SPORTOWY „LEWART” AUTONOMICZNA GRUPA SEKCJI, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – ,,UDZIAŁ I ORGANIZACJA ZAWODÓW SPORTOWYCH ORAZ ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO SEKCJI TAEKWONDO I TENIS STOŁOWY” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017r. poz. 60 i 573) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 01.12.2017r. do 31.12.2017r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 10.000,00 zł.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie jest realizowane przez klub sportowy reprezentujący Miasto, osiągający jedne z najlepszych wyników we współzawodnictwie sportowym w taekwondo i tenisie. Klub zajmuje się szkoelniem dziewcząt i chłopców od podstaw w powyższych dyscyplinach. Corocznie jest organizatorem i współorganizatorem wielu imrez sportowych o różnym zasięgu, w tym ogólnopolskich i międzynarodowych. Przedmiotowe zadanie polega na organizacji 19 edycji corocznego turnieju Mikołajkowego w formie zawodów sekcji TKD, otwartego dla mieszkańców miasta i zawodników. Planuje się udział w około 180 trenujących. Kolejnym działaniem zadania jest udział sekcji tenisa stołowego w zawodach sportowych. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz miejsce odbywania się zadania opublicznego należy uznać jego realizację za celową. Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy do dnia 30.11.2017r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres wop@um.lubartow.pl (skan formularza z czytelnym podpisem).

Data opublikowania: 15:24, 23 listopada 2017

Kategorie: Komunikaty