Oświadczenie Burmistrza Miasta Lubartów

w związku z niepełnymi i deprecjonującymi działania Gminy Miasto Lubartów informacjami podanymi przez prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie Cicha 6, Jacka Tomasiaka, w materiale wyemitowanym jako informacje w telewizji internetowej Kanał S, opublikowanym w dniu 17 listopada 2017 roku.

W wyemitowanym materiale prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie wskazuje, że przystąpienie Gminy Miasto Lubartów do Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego uniemożliwiło Spółdzielni Mieszkaniowej ubieganie się o środki na prace związane 
z termomodernizacją budynków osiedla Popiełuszki, powołując się na zapis w dokumentach programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, wyłączający możliwość aplikowania w przywołanym konkursie spółdzielni mieszkaniowych zlokalizowanych na obszarze ZIT LOF. W przedmiotowym konkursie wg oświadczenia miały pozostać niewykorzystane środki, o które spółdzielnia chciała aplikować. Prezes SM w Lubartowie pomija informację, że przystąpienie Gminy Miasto Lubartów do Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego umożliwiło Spółdzielni Mieszkaniowej  w Lubartowie aplikowanie do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej  w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, w którym przewidziane zostały środki finansowe na działania termomodernizacyjne spółdzielni mieszkaniowych znajdujących się na terenie obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich (obszar ZIT LOF). Powyższe wynika z linii demarkacyjnej pomiędzy programem regionalnym, jakim jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego a programem krajowym, jakim jest Program Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, rozgraniczającej oddziaływanie poszczególnych programów i ich interwencji: programu krajowego i regionalnego.
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie, ul. Cicha 6 była informowana dwukrotnie przez pracowników Urzędu Miasta Lubartów w marcu br. o możliwości złożenia wniosku  w opisanym wyżej konkursie. Ponadto, aktualnie, konkurs w ramach ww. działania został ogłoszony ponownie, i Spółdzielnia Mieszkaniowa Cicha 6 może nadal przystąpić do konkursu w ramach działania 1.3. POIŚ.
 
Nie są mi znane powody, dla których Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie nie przystępuje do konkursów dedykowanych dla niej, w której może zrealizować działania termomodernizacyjne z dofinansowaniem zewnętrznym. 
 
W wyemitowanym materiale dodatkowo doszło do deprecjonowania znaczenia wielkości pozyskanego przez Gminę Miasto Lubartów dofinansowania na projekty realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, jako element Strategii Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, utworzonego przez miasta: Lublin, Świdnik i Lubartów oraz 13 gmin z terenu Województwa Lubelskiego. Prezes SM informuje w nim, że w ramach projektu Mobilny LOF  Lubartów planuje wybudowanie trzech węzłów przesiadkowych, pomijając np. informację, że w ramach projektu planowane jest wybudowanie na terenie miasta sieci ścieżek rowerowych w oparciu o opracowaną w 2016 roku koncepcję czy też wymiana wiat przystankowych. Kolejnym projektem przewidzianym do realizacji w ramach Strategii ZIT LOF jest projekt Zielony LOF, w ramach którego dokonana zostanie znacząca ingerencja w Park Miejski. Zarówno stan Parku Miejskiego jak i konieczność budowy ścieżek rowerowych były wielokrotnie zgłaszane przez mieszkańców 
i podnoszone przez radnych podczas sesji Rady Miasta. Listy z podpisami popierającymi budowę ścieżek rowerowych znajdują się w archiwach urzędu. Wykonanie powyższych zadań jest celowe i zasadne, o czym świadczy również wyrażone w tych listach poparcie mieszkańców dla tych idei.
 
Wielkość uzyskanego przez Miasto Lubartów dofinansowania do projektów realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych odpowiada udziałowi liczby mieszkańców miasta w stosunku do liczby mieszkańców całego obszaru. Zaznaczenia wymaga również, że podstawowym celem utworzenia obszaru funkcjonalnego jest rozwój funkcji metropolitalnych miasta wojewódzkiego, i logiczne jest,  że koncentracja środków  z instrumentu ZIT występuje w mieście wojewódzkim, w którym też zamieszkuje największa liczba mieszkańców. Rozwój Lubartowa jest ściśle powiązany z rozwojem Lublina, dlatego  w dobrze pojęty interes Lubartowa wpisane powinno być również wsparcie rozwoju miasta wojewódzkiego, do czego przyczyniamy się realizując postanowienia zawartego porozumienia.
 
Zwracam również uwagę, że Gmina Miasto Lubartów w ramach obecnej perspektywy finansowej pozyskała dofinansowanie do realizacji projektów na termomodernizację szkół, budowę ścieżek rowerowych i węzłów przesiadkowych, rewaloryzację Parku Miejskiego oraz instalacje OZE (solarne, fotowoltaiczne, piece na biomasę) w łącznej wysokości ponad 
33,5 mln złotych. Łącznie z dofinansowaniem do podobnych projektów pozyskanym w ostatnich latach łączna wartość wyniesie ponad 47 milionów złotych.
 
Wielkość pozyskanego dofinansowania znajduje się na historycznie wysokim poziomie, najwyższym od czasu pojawienia się możliwości aplikowania o środki unijne  na realizację inwestycji.
 
Pragnę podkreślić, że wszystkie działania podejmowane przez Miasto Lubartów mają na celu zapewnienie jak najlepszych możliwości rozwojowych miastu i wszystkim podmiotom, w tym również spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym. Takim instrumentem realizowanym przez miasto jest chociażby uchwalony w bieżącym roku, kolejny już, Program rewitalizacji dla Lubartowa, dzięki któremu podmioty z terenu miasta, w tym Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Cicha 6, będą mogły po raz kolejny uzyskać dofinansowanie do realizowanych przez siebie projektów.
 

Data opublikowania: 13:50, 22 listopada 2017

Kategorie: Aktualności