Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi zorganizowano w Urzędzie Miasta Lubartów, w dniu 11 października. Było ono częścią konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Miasta Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Program współpracy stanowi akt prawa miejscowego, którego uchwalenie i przyjęcie jest konieczne, aby można było ogłaszać konkursy i przyznawać dotacje organizacjom trzeciego sektora na realizację zadań publicznych. Na spotkaniu omówiono najważniejsze kwestie programu współpracy, takie jak cele, zasady, formy współpracy w wymiarze finansowym i pozafinansowym oraz wskazano dziedziny, w których planuje się realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznego w 2018 roku. Spotkanie było również okazją dowymiany własnych refleksji dotyczących bieżącej działalności, pomysłów i potrzeb oraz wątpliwości w zakresie działań na 2018 rok.

Data opublikowania: 15:31, 12 października 2017

Kategorie: Aktualności