Podsumowanie prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2016-2023

Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2016-2023 znajdują
się na końcowym etapie realizacji. Rewitalizacja stanowi kompleksowy proces, którego celem jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Osiąga się go poprzez działania całościowe (integrujące interwencje na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni
i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie, oraz spójne. Wdrażając Program Rewitalizacji zakłada się optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmocnienie jego lokalnych potencjałów. Jest to wieloletni, złożony proces, którego założenia osiąga się we współpracy Interesariuszy ze społecznością lokalną.

 

 

Przygotowywanie oraz wdrażanie Programu Rewitalizacji opiera się na zasadach partnerstwa oraz partycypacji społecznej. Mechanizm partycypacji społecznej obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób aktywizujący Interesariuszy, poprzez przeprowadzanie wśród nich badań oraz konsultacji społecznych. Mieszkańcom umożliwiono uczestnictwo w pracach nad dokumentem na każdym etapie jego przygotowania. W ramach konsultacji społecznych i włączania mieszkańców w prace nad projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa, przeprowadzono szereg działań:

Ø  16 grudnia 2016 roku (piątek) o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta Lubartów odbyło 
się spotkanie, na którym przybliżono tematykę rewitalizacji oraz przedstawiono diagnozę służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji;

Ø  12 stycznia (czwartek) 2017 roku o godz. 17:00 w Urzędzie Miasta Lubartów odbyło się spotkanie warsztatowe, podczas którego mieszkańcy miasta mieli okazję podzielić się swoimi opiniami na temat podobszarów wyznaczonych do rewitalizacji;

Ø  w celu pogłębienia wiedzy na temat obszaru rewitalizacji, do 70% gospodarstw domowych rozesłano ankiety;

Ø  w dniach 15-28.02.2017 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów oraz na stronie internetowej miasta został udostępniony projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2016-2023 wraz z formularzem uwag;

Ø  28 lutego 2017 roku (wtorek) o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta Lubartów zorganizowane zostało kolejne spotkanie konsultacyjne, podczas którego zaprezentowana została pogłębiona analiza obszaru rewitalizacji i problemów, które na nim występują oraz wizja obszaru rewitalizacji;

Ø  przeprowadzono narady koordynacyjne, podczas których pracownicy Urzędu Miasta Lubartów, Radni, projektodawcy oraz eksperci podejmowali tematy związane
z rewitalizacją oraz przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji;

Ø  prowadzono otwarty nabór na propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Dzięki uwagom i sugestiom przedstawicieli grup interesariuszy wprowadzono stosowne zmiany w proponowanych przedsięwzięciach rewitalizacyjnych, terenach włączonych
do obszaru rewitalizacji, zakładanych celach strategicznych i innych elementach dokumentu. Modyfikacje te umożliwią sprawne przeprowadzenie procesu rewitalizacji w przyszłości.

Wizja obszaru rewitalizacji po zakończeniu działań wynikających z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa brzmi następująco:

Dzięki zrealizowanym przedsięwzięciom, podobszary rewitalizacji stały się rejonami atrakcyjnymi, charakteryzującymi się wysoką jakością przestrzeni publicznej oraz zadowalającym stanem infrastruktury technicznej i mieszkaniowej.

Ograniczony został odsetek osób wykluczonych społecznie, zagrożonych wykluczeniem oraz korzystających ze wsparcia pomocy społecznej.

Społeczność lokalną obszaru rewitalizacji tworzą osoby aktywne i w pełni wykorzystujące swój potencjał, który w przyszłości przyczyni się do dalszego rozwoju terenu.

Na głównej liście przedsięwzięć rewitalizacyjnych znalazły się poniższe projekty:

Ø  NIE CHCĘ BYĆ BIERNY – ROZWIJAM SIĘ AKTYWNIE – Program aktywizacji i integracji długotrwale bezrobotnych lubartowian;

Ø  Rewitalizacja terenów przy Osiedlu Cmentarna-Szaniawskiego;

Ø  Zmiana sposobu użytkowania oraz rewitalizacja terenów przy ulicy Zielonej;

Ø  Rewitalizacja terenów przy Osiedlu Garbarskim;

Ø  Rewitalizacja terenów przy Osiedlu Chopina;

Ø  Przebudowa zdegradowanych budynków przy ul. Kościuszki w celu nadania im nowej funkcji gospodarczej;

Ø  Zagospodarowanie terenów przy ulicy Lipowej i wzdłuż torów kolejowych
oraz odwodnienie Osiedla 3 Maja;

Ø  Rewitalizacja terenów przy ulicy Słowackiego;

Ø  Rewitalizacja terenów przy ulicy Nowodworskiej;

Ø  Odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie;

Ø  Poprawa estetyki i zagospodarowanie przestrzeni wokół Sanktuarium Świętej Anny

Ø  Utworzenie multimedialnej sieci światłowodowej;

Ø  Szczęśliwy Dom (nieodpłatna, indywidualna i grupowa rehabilitacja społeczna
i zdrowotna).

Aktualnie projekt programu został przesłany do wstępnej oceny Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
W kwietniu odbędzie się ostatnie spotkanie w ramach konsultacji społecznych. Następnie program zostanie oddany pod obrady Rady Miasta Lubartów i po uchwaleniu przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w celu zatwierdzenia oraz wpisania do Wykazu programów rewitalizacji opracowanych przez gminy województwa lubelskiego.

Data opublikowania: 11:04, 29 marca 2017

Kategorie: Aktualności