„Organizacja Pozarządowa Roku 2016” Konkurs Wojewody Lubelskiego

Informujemy, że w biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (http://luwwlublinie.bip.gov.pl), w zakładce ogłoszenia →konkursy zamieszczone zostało ogłoszenie o Konkursie Wojewody Lubelskiego „Organizacja Pozarządowa Roku 2016”.

            Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego, a jego celem jest wyróżnienie organizacji pozarządowych, które przez swoje działania aktywizują i integrują środowisko lokalne, kształtują zasady współżycia społecznego oraz poprawiają jakość życia społeczności lokalnej, a także wzmocnienie wizerunku organizacji pozarządowych oraz identyfikacja i promocja dobrych praktyk.

            Tytuł laureata konkursu oraz wyróżnienia będą przyznawane w kategoriach:

1.     Bezpieczeństwo

2.     Polityka społeczna

3.     Edukacja

4.     Sport i rekreacja

5.     Kultura i dziedzictwo narodowe

6.     Profilaktyka i ochrona zdrowia

Termin składania zgłoszeń trwa od 5 stycznia do 3 lutego 2017 r. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonać organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacja ubiegająca się o tytuł Laureata Konkursu.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w w/w terminie w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w punkcie Obsługi Klienta, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin lub przesłać pocztą na adres: Biuro wojewody, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, z dopiskiem na kopercie Konkurs „Organizacja Pozarządowa Roku 2016” – obszar…….”

Data opublikowania: 12:03, 13 stycznia 2017

Kategorie: Aktualności