Oferta w trybie art. 19a

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, że w dniu 21 grudnia 2016 roku organizacja pozarządowa działająca pod nazwą MIEJSKI KLUB SPORTOWY „LEWART” AUTONOMICZNA GRUPA SEKCJI, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – ,,INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI POLICJIz pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.1817) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 10.01.2017r. do 15.02.2017r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 4.060 zł.

 

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Zadanie jest realizowane przez klub sportowy reprezentujący Miasto, osiągający jedne z najlepszych wyników we współzawodnictwie sportowym w tenisie stołowym w województwie. Zajmuje się szkoelniem dziewcząt i chłopców od podstaw od lat 60-tych ubiegłego wieku. Corocznie jest organizatorem i współorganizatorem wielu imrez sportowych p różnym zasięgu, w tym ogólnopolskich. Przedmiotowe zadanie polega na współorganizacji zawodów o randze Miestrzostw polski. W zawodach wezma udział 4-osobowe druzyny policjantów z każdego województwa, czyli łącznie 64 zawodników z całego kraju. Zawody będą rozgrywane zgodnie z regulaminem rozgrywek PZTS na sezon 2016/2017. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz miejsce odbywania się mistrzostw należy uznać realizację przedmiotowego zadania za celową. Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy do dnia 30.12.2016r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres wop@um.lubartow.pl(skan formularza z czytelnym podpisem).

Data opublikowania: 09:22, 23 grudnia 2016

Kategorie: Komunikaty