Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubartowie zorganizowano 25 sierpnia w Urzędzie Miasta Lubartów. Rozpoczęła się nowa kadencja Zespołu trwająca 5 lat. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Janusz Bodziacki.

Przypominamy, że Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w naszym mieście został powołany Zarządzeniem Nr VI/116/11 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 23 sierpnia 2011 r. W jego  skład weszli przedstawiciele instytucji z terenu miasta, zajmujących się m.in. problematyką przemocy w rodzinie tj.:Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubartowie,Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubartowie, II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Lubartowie, Sądu Rejonowego w Lubartowie oraz Prokuratury Rejonowej w Lubartowie. Zespół ma siedzibę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie przy ul. 3-go Maja 24 A i realizuje takie działania jak: integrowanie i koordynowanie działań podmiotów współpracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów w danym zakresie, w szczególności poprzez: ocenę sytuacji osoby indywidualnej, rodziny, grup lub środowisk znajdujących się w sytuacji kryzysowej; udzielenie pomocy, w tym  poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom wymagającym wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów; podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie; udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będącym świadkami przemocy w rodzinie i podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Janusz Bodziacki: – Minęła kadencja Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Chciałbym podziękować za pracę, za to, że wspieracie nas Państwo swoją specjalnością i doświadczeniem w realizowaniu zadania własnego gminy. Zespół na nową kadencję liczy 14 osób. W jego składzie jest kilka nowych osób – mówił burmistrz Janusz Bodziacki. W nowej kadencji Zespół tworzą: Bożena Kulka, Małgorzata Oniszko, Anna Gryczka – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie; Krystyna Bajda, Janina Maciejewicz – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Jacek Mioduchowski, Radosław Dawidek – Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie; Barbara Walczak – Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubartowie; Halina Zdunek – II Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie; Anna Zielińska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie; Jolanta Włoszek – Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych; Elżbieta Polańska, Irena Karpińska – Sąd Rejonowy w Lubartowie i Magdalena Sochoń – Prokuratura Rejonowa w Lubartowie. Na przewodniczącą Zespołu wybrano Bożenę Kulkę – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie. W trakcie spotkania dyskutowano o aktualnych problemach w środowisku lokalnym: braku tzw. „Bezpiecznego Mieszkania”, potrzebie leczenia terapeutycznego z uzależnienia od alkoholu w trybie niestacjonarnym, istnienia Punktu Informacji Kryzysowej. Zespół Interdyscyplinarny zajmie się stworzeniem nowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na najbliższe lata.

Data opublikowania: 13:39, 25 sierpnia 2016

Kategorie: Aktualności