Oferta w trybie art. 19a

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, że w dniu 14 lipca 2016 roku organizacja pozarządowa działająca pod nazwą FUNDACJA „IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO” – ODDZIAŁ W LUBLINIE BIURO TATO.NET, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – ,,WARSZTATY DLA OJCÓW” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 
 
Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.239) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 18.08.2016 r. do 30.10.2016 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 2.400 zł. 
 
Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na terenie Lubartowa oraz dotyczy jego mieszkańców. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy do dnia 25.07.2016 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres wop@um.lubartow.pl (skan formularza z czytelnym podpisem).
 

Data opublikowania: 12:13, 18 lipca 2016

Kategorie: Komunikaty