Budżet Obywatelski – zagłosuj 11 lutego

Już za kilka dni mieszkańcy Lubartowa będą mogli zdecydować, na co zostaną przeznaczone pieniądze z budżetu obywatelskiego. Do wykorzystania jest pula 735 000 zł.
Głosowanie nad projektami odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów przy ul. Jana Pawła II 12 w sali nr 10, w dniu 11 lutego, w godzinach 8:00 – 20:00.

W głosowaniu może brać udział każdy mieszkaniec Gminy Miasto Lubartów, stale zamieszkały na jej terenie, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 16 lat. Na karcie do głosowania będą umieszczone projekty pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Budżetową i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miasta Lubartów. Należy postawić znak „x” przy maksymalnie trzech wybranych projektach. Poniżej prezentujemy opis wszystkich 14 pomysłów mieszkańców, które już niebawem będą miały szansę na realizację.

 

1. Budowa placu zabaw na działce nr 83/17 przy ul. Łokietka

w Lubartowie

Budowa placu zabaw z montażem zabawek dla dzieci w różnym wieku. Plac ma mieć bezpieczną nawierzchnię, wokół urządzoną zieleń i ławki. Projekt ma na celu stworzenie placu zabaw w rejonie miasta, gdzie następuje duży rozwój budownictwa jednorodzinnego i mieszka duża liczba rodzin z dziećmi w wieku szkolnym.

 

2. Przebudowa

ul. Władysława Jagiełły

Przebudowa ma obejmować ulicę na całej długości 330 mb. Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej, wykonanie zjazdów do posesji, ustawienie krawężnika. W chwili obecnej ulica ma żużlową nawierzchnię, co jest uciążliwe dla mieszkańców. Projekt ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców ulicy, poprawę estetyki osiedla i układu komunikacyjnego na osiedlu oraz zapewnienie mieszkańcom prawa do prawidłowego korzystania z własnych posesji.

 

3. Wykonanie zjazdów i dojść do posesji przy ul. Północnej/ dofinansowanie projektu kompleksowego remontu ul. Północnej w Lubartowie

Założeniem jest wykonanie 28 zjazdów i dojść o wymiarach 5×5,5 mb poprzez położenie kostki brukowej, ograniczenie kostki brukowej obrzeżem betonowym, wbudowanie krawężnika betonowego od strony jezdni. Rozbiórka 15 zjazdów i dojść. Celem projektu jest odciążenie finansowe kompleksowego remontu ul. Północnej, a w związku z tym przyspieszenie tego przedsięwzięcia ze względu na ustawiczne podtapianie ulicy i przylegających do niej posesji przez wody opadowe.

 

4. Budowa systemu monitoringu wizyjnego w Lubartowie – etap I

Projekt dotyczy budowy systemu monitoringu na terenie miasta Lubartów, zakłada wykonanie dokumentacji technicznej, wykonanie stacji operatora i rejestracji oraz zakup i instalację kamer, urządzeń transmisyjnych, rejestratorów oraz oprogramowania. Kamery obrotowe miałyby być zlokalizowane przy: ul. Jana Pawła II – Urzędzie Miasta; skrzyżowanie ulic Słowackiego- Wierzbowa; skrzyżowanie ulic Słowackiego – Parkowa, skrzyżowanie ulic Słowackiego – Lipowa; skrzyżowanie ulic Rynek I – Farna; skrzyżowanie ulic Rynek I – Jana Pawła II; skrzyżowanie ulic Lubelska – Mickiewicza; skrzyżowanie ulic Lubelska – Cicha; ul. Lubelska 56 (na wysokości sklepu Stokrotka); skrzyżowanie ulic Lubelska – Piaskowa.

Kamery stałopozycyjne – ul. Farna – widok na Plac Rynek I. Centrum monitoringu byłoby zlokalizowane na komendzie policji lub w Urzędzie Miasta i zawierałoby system rejestracji i zarządzania obrazem w oparciu o cyfrową transmisję danych, oprogramowanie, serwer i monitory.

 

5. Utwardzenie nawierzchni ulicy bocznej do ulicy Wandy Śliwiny na wysokości dawnej Filii SP 1

Projekt dotyczy utwardzenia ulicy obecnie wysypanej kamieniem na pow. 350 mkw. Ulica w tej chwili jest utwardzona doraźnie tłuczniem, który jest niestabilny. W drodze są liczne nierówności, a po opadach tworzą się zastoiska zawierające białą maź brudzącą buty, samochody, ogrodzenia i posesje przylegające do drogi. Brudna woda opadowa z tej ulicy wraz z kamieniami transportowana jest na ul. Wandy Śliwiny, co jest niekorzystne dla ruchu na tej ulicy. Utwardzenie nawierzchni poprawi jakość przemieszczania się pieszych i pojazdów na tym odcinku.

 

6. Utworzenie małego placu

zabaw na os. Kopernika

Projekt dotyczy stworzenia dzieciom warunków do bezpiecznej zabawy i aktywnego wypoczynku. Celem jest też umożliwienie nawiązania kontaktu z rówieśnikami, integracja z otoczeniem, nauka właściwych relacji międzyludzkich, rozwój psychofizyczny. Plac zabaw ożywi kolorystyką przestrzeń osiedla. Jedyny plac zabaw na osiedlu Kopernika znajduje się przy Szkole Podstawowej nr 4, gdzie trwa obecnie remont.

 

7. Ścieżka rozwoju

Projekt dotyczy wsparcia mieszkańców Lubartowa w trzech płaszczyznach: wsparcie rozwoju inicjatyw przedsiębiorczych (głównie kobiet); wsparcie menedżerów w zakresie zarządzana firmą (dla kobiet i mężczyzn prowadzących własną firmę lub zajmujących stanowiska menedżerskie); rozwój umiejętności prowadzenia mediacji, czyli konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i problemów w oparciu o porozumienie (dla kobiet, mężczyzn, rodzin przedsiębiorców, działaczy społecznych, pracowników samorządowych i innych zainteresowanych); wsparcie rozwoju osobistego i aktywności kobiet. Projekt miałby być realizowany w 2016 roku poprzez organizację szkoleń i warsztatów rozwijających umiejętności, pogłębiających wiedzę i kształtujących postawy wśród mieszkanek i mieszkańców miasta Lubartowa.

 

8. Promocja miasta Lubartowa przez rodzimych artystów

Projekt ma na celu stworzenie możliwości zagospodarowania czasu wolnego i rozwijanie umiejętności osobom uzdolnionym artystycznie (dzieciom, młodzieży i dorosłym) poprzez aktywność twórczą i ruchową, rozbudzanie uczenia się i poznawania kultury i muzyki regionalnej, organizowanie różnorodnych spotkań o charakterze artystycznym, festiwali, koncertów i wystaw na terenie Lubartowa. Celem ma być pokazanie dorobku zespołów artystycznych na terenie Lubartowa w szerszym zakresie.

 

9. Oświetlenie ulic Stefana Batorego i Zygmunta II Augusta

Projekt obejmuje oświetlenie uliczne na odcinku od ul. Władysława Łokietka na długości ok. 300 m na każdej z ww. ulic, gdzie brakuje oświetlenia. Na ulicach są zlokalizowane budynki mieszkalne, które są zamieszkiwane przez rodziny z małymi dziećmi. Zamontowanie lamp zapewni poczucie bezpieczeństwa osób tam zamieszkałych, ruchu pieszego i samochodowego, zwłaszcza że ten odbywa się po nierównej, nieutwardzonej nawierzchni.

 

10. Przebudowa fontanny

przy ul. Rynek I

Projekt dotyczy przebudowy istniejącej fontanny zlokalizowanej na placu w centrum miasta przy ulicy Rynek l. Przewiduje rozebranie istniejącej fontanny, a w jej miejsce wykonanie podświetlanej fontanny z dyszami umieszczonymi na poziomie bruku. Celem projektu jest poprawa estetyki głównego placu w mieście. Ulica Rynek I stanowi główny ciąg komunikacyjny w mieście Lubartów. Każdego dnia przejeżdża nią kilkanaście tysięcy pojazdów, a przez plac obok fontanny przechodzą tysiące osób. Zlokalizowane są tu również główne przystanki oraz parkingi w mieście. W centrum miasta zlokalizowanych jest również wiele instytucji publicznych, a przedmiotowy plac jest „sercem” naszego miasta.

 

11. Rozegrany Lubartów

Projekt zakłada zakup i montaż betonowych stołów odpornych na czynniki atmosferyczne, do różnego rodzaju gier. Stoły mogą spełniać również inne funkcje. Inwestycja umożliwi atrakcyjne spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu w centrum miasta oraz umożliwi przeprowadzenie różnego rodzaju eventów. Zakupiona kamera będzie przeciwdziałać patologicznym zachowaniom w obszarze przed ratuszem. Projekt zakłada: 2 stoliki podwójnych szachów, 2 stoliki do gry w warcaby oraz chińczyka, 2 stoliki czteroosobowe do gry w brydża, 2 stoły do gry w piłkarzyki , 1 komplet szachów plenerowych, zakup kamery cyfrowej HD kierunkowej, w celu ochrony przed wandalami. Grupa docelowa: mieszkańcy w wieku 5-100 lat. Dodatkowo stoliki mogą spełniać różnego rodzaju funkcje podczas innych imprez organizowanych przed ratuszem.

 

12. L’Art Festiwal

Projekt dotyczy realizacji festiwalu sztuki, który będzie atrakcją kulturalną dla mieszkańców Lubartowa w okresie wakacyjnym, jak i promocją miasta. W ramach działania planowane są warsztaty artystyczne, pokazy filmów, spektakle, jak i koncerty muzyczne. Festiwal kierowany jest do całej społeczności lokalnej, a w szczególności do grupy osób w wieku 18-45. Będzie to działanie integrujące i angażujące mieszkańców.

 

13. Wiata grillowa nad Wieprzem

Projekt dotyczy stworzenia zadaszonego miejsca grillowego, położonego przy Plaży Żydowskiej, które będzie dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta. Obiekty tego typu sprawdzają się doskonale w wielu miejscach w Polsce. Przykładem jest chociażby zorganizowana przestrzeń nad zalewem w Pałecznicy przyciągająca nie tylko lokalnych mieszkańców ale i lubartowian. Wiata pozwoli na organizowanie rodzinnych pikników i przyczyni się do rodzinnych spacerów nad rzekę. Projekt ten odpowiada na potrzeby mieszkańców, którzy nie mają możliwości zorganizowania na terenie miasta swobodnego zorganizowania grilla z przyjaciółmi. Wiata mogłaby być także zapleczem pod organizowane nad Wieprzem koncerty i wydarzenia kulturalne.

 

14. Modernizacja miejskiego placu zabaw przy ul. Chmielnej w Lubartowie

Projekt zakłada odnowienie i unowocześnienie miejskiego placu zabaw położonego przy ul. Chmielnej w Lubartowie. Obejmuje on wymianę urządzeń stojących na nowe oraz dostawienie dodatkowych. Ponadto projekt zakłada instalację urządzeń siłowni zewnętrznej, ławek, koszy na śmieci, ogrodzenie placu od strony ul. Kasztanowej i Chmielnej z furtkami. Celem jest przywrócenie funkcjonalności miejskiego placu zabaw, z którego korzystają dzieci z północno- wschodniej części miasta, promowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywną zabawę dzieci i rekreację dorosłych (siłownia zewnętrzna).   

Data opublikowania: 13:06, 5 lutego 2016

Kategorie: Aktualności