Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Przypomina się, że w dniu 31 stycznia upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2015 oraz  wniesienia przez przedsiębiorców opłaty za posiadanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dodatkowe informacje

Od dnia 1 stycznia 2016 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady wygaszania zezwoleń w związku z niezłożeniem oświadczenia oraz niedokonaniem opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2016 r.

1.  W przypadku niezłożenia  w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca  w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(t.j.  Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.)

2. W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r. opłaty w wysokości określonej w art.  11ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.  Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.) zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty opłaty określonej w art.  11ust. 2 i ust. 5 ww. ustawy, powiększonej o 30%. tej opłaty. Te same zasady będą obowiązywać w przypadku braku opłaty kolejnych rat.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Opłatę w należnej wysokości wnosi się na rachunek bankowy:

PKO Bank Polski SA

95 1020 3147 0000 8902 0102 7945

Data opublikowania: 09:35, 15 stycznia 2016

Kategorie: Komunikaty