Wyprawka szkolna 2015/2016

Podobnie jak w roku ubiegłym rodzice uczniów mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”.

Pomoc zostanie skierowana do trzech grup uczniów:
1. uczniów klas trzecich szkoły podstawowej,
2.uczniów którzy kontynuują naukę według nowej podstawy ramowej – klas czwartych technikum,
3.uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu: lekkim, znacznym i umiarkowanym, niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, autyzmem w tym z zespołem Aspergera, uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Tym samym program będzie obejmować wszystkich uczniów niepełnosprawnych z wyjątkiem uczniów niewidomych.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać.
1.uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 
574 zł netto;
2. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniając warunki społeczne i ekonomiczne( np. ciężka choroba, bezrobocie, alkoholizm);
3.uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód. 
Wnioski o wyprawkę szkolną należy złożyć w terminie do dnia 10 września 2015 r do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/16.
Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku uczniów spełniających kryterium dochodowe należy przedłożyć zaświadczenie o dochodach lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych. Dopuszcza się również złożenie oświadczenia        o dochodach.
 
Bliższych informacji dotyczących Wyprawki Szkolnej na rok szkolny 2015/2016 udzielają szkoły i Wydział Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta Lubartów- pod numerem telefou:81 854 31 41 .
 

Data opublikowania: 08:53, 25 sierpnia 2015

Kategorie: Aktualności