Nagrody Burmistrza Miasta na rok 2015 dla studentów szkół wyższych

 
Urząd Miasta Lubartów podaje do wiadomości, że zostaną przyznane 
Nagrody Burmistrza Miasta na rok 2015 dla studentów szkół wyższych.
 
1. Nagrody przyznawane są studentom szkół wyższych, którzy na stałe zameldowani są w Lubartowie i spełniają łącznie poniższe kryteria:
a) osiągają średnią ocen wyników w nauce co najmniej „dobrą”,
b) wykazują aktywność w jednej z dziedzin: kulturalnej, sportowej, społecznej lub samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w środowisku lokalnym.
 2.  Nagrody przyznawane są po uzyskaniu opinii Komisji powołanej w składzie:
a) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RM Lubartów,
b) dwóch przedstawicieli  Burmistrza Miasta wyznaczonych spośród pracowników UM Lubartów, 
c) Dyrektor Lubartowskiego Ośrodka Kultury,
d) Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Lubartowie,
e) Prezes Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego,
f) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubartowie.
 3.  Pracami Komisji kieruje Przewodniczący wyznaczony przez Burmistrza Miasta.
 4. Podania wraz z uzasadnieniem należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Nagrody Burmistrza Miasta Lubartów dla studentów” do 14 maja b.r. do godz.  15.30 w Urzędzie Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12.
 5.  Do podania należy dołączyć:
a) dane osobowe kandydata,
b) zaświadczenie z uczelni o średniej wyników w nauce, 
c) informacje dotyczące całokształtu działalności, o której mowa w  pkt 1 ppkt b wraz z rekomendacjami, publikacjami prasowymi, recenzjami, innymi materiałami potwierdzającymi aktywność kandydata w danej dziedzinie.
 6. Wysokość kwot nagród  określa Burmistrz Miasta Lubartów.
 7. Nagrody będą wręczone w czasie obchodów Dni Lubartowa, a lista nagrodzonych osób   
     będzie podana do publicznej wiadomości.
 
 
 

Data opublikowania: 12:44, 22 kwietnia 2015

Kategorie: Komunikaty