Oferta w trybie art. 19a

W dniu 14 listopada 2014 roku stowarzyszenie działające pod nazwą Miejski Klub Sportowy ,,LEWART” Autonomiczna Grupa Sekcji, złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ – ,,MIKOŁAJ 2014 – 16 edycja Turnieju Taekwon-do dla Dzieci i Młodzieży w Lubartowie”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 1 grudnia 2014 r. do 23 grudnia 2014 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 3.500 zł.

 

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Wniosek został uznany za celowy i zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 4 wspomnianej wcześniej ustawy do dnia 28.11.2014r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres wop@um.lubartow.pl (skan formularza z czytelnym podpisem).

Data opublikowania: 12:09, 21 listopada 2014

Kategorie: Komunikaty