Komunikat Burmistrza Miasta Lubartowa w sprawie modernizacji Hali Targowej

Odnosząc się do materiału umieszczonego w stacji Kanał ”S” w dniu 31 października 2014 r.
w sprawie realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa Hali Targowej w Lubartowie” pragnę wyjaśnić, że w umowie nr BZP.272.20.2014 z dnia 16 maja 2014 roku zawartej pomiędzy Miastem Lubartów, a Panem Stanisławem Flisem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „FLISBUD” Stanisław Flis z siedzibą w Warszawie, były wyznaczone dwa terminy zakończenia robót tj. na:

  1. Rewitalizację centrum Miasta Lubartowa – zagospodarowanie Rynku II – remont elewacji i dachu hali targowej wraz z przystosowaniem pomieszczeń na potrzeby biura doradztwa zawodowego” – 15 października 2014 r.

  2. Przebudowę budynku Hali Targowej i jej adaptację na potrzeby Lubartowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Rynek II 1” – 30 listopada 2014 r.

Ze względu na zły stan części stropów pomiędzy piwnicą, a parterem i koniecznością ich wymiany, oraz koniecznością wykonania nowych warstw posadzkowych odciążających strop, w dniu 8 października 2014 r. została spisana z Wykonawcą robót umowa na ich wymianę z terminem realizacji do 30 listopada 2014 r.

Wymiana stropów i posadzek dotyczy zarówno pomieszczeń przewidzianych na potrzeby biura doradztwa zawodowego (które miało być wykonane do 15 października) jak również pozostałych pomieszczeń położonych w piwnicy i na parterze budynku z terminem realizacji do 30 listopada.

W dniu 14 października 2014 r. Wykonawca robót wystąpił do Miasta Lubartów z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji robót o okres 5 miesięcy, związany z wykonywaniem robót dodatkowych. Po konsultacji z Radcą prawnym i zawarciu aneksu z Zarządem Województwa Lubelskiego, został podpisany również aneks do umowy z Wykonawcą wydłużający termin realizacji robót do dnia 22 stycznia 2015 r., tj. o czas, jaki został przewidziany na wykonanie naprawy stropów i wykonanie posadzek w umowie z dnia 8 października.

Powyższe działanie jest zgodne z § 18 ust. 2 pkt 5) ppkt b) umowy nr BZP.272.20.2014 z dnia 16 maja 2014 roku oraz praktyką znajdującą odzwierciedlenie w orzecznictwie sądowym – nie można obciążać wykonawcy robót karami finansowymi w przypadku konieczności wykonywania robót dodatkowych, uniemożliwiających wykonywanie zadania, a wynikłych w trakcie realizacji inwestycji, i niezawinionych przez wykonawcę.

Rzetelność dziennikarska nakazywałaby uwzględnić w emitowanym materiale informacje dostępne nawet w przytoczonym w nim SIWZ i umowie na roboty budowlane zamiast wybiórczego podawania wyrywkowych ich fragmentów w celu zmanipulowania odbiorcy
i ukazania w niekorzystnym świetle Zamawiającego.

 

Data opublikowania: 14:33, 4 listopada 2014

Kategorie: Aktualności