WYPRAWKA SZKOLNA 2014

 

 ,,WYPRAWKA SZKOLNA” W 2014 ROKU

Programem rządowym w formie dofinansowania zakupu podręczników objęci są uczniowie rozpoczynający z dniem 1 września 2014 roku  naukę w klasach:

– II, III i  VI szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej  I stopnia,

– III szkoły ponadgimnazjalnej,

– VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

– III liceum plastycznego

– III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

        1/słabowidzący,

        2/niesłyszący,

        3/słabosłyszący,

        4/z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

        5/z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

        6/z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją),

        7/z autyzmem (w tym   z zespołem Aspergera),

        8/z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona  w pkt. 1-7

 W przypadku uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi  dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje po spełnieniu następujących kryteriów:

dochód nie przekraczający kwoty:

–  539 zł netto na osobę;

–  bez względu na dochód:

–  w przypadku uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół dla dzieci i młodzieży – podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych, również szkół muzycznych, sztuk pięknych, plastycznych i baletowych.

–  w przypadku uczniów, u których w rodzinie występuje ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, alkoholizm lub inne wymienione w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, uczęszczających do w/w klas.
 

Wnioski o przyznanie dofinansowania  zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/15

Termin  składania wniosków  został ustalony  przez Burmistrza Miasta Lubartów  do dnia 5 września 2014 r.

Bliższych informacji dotyczących „Wyprawki szkolnej” na rok szkolny 2014/2015 udzielają szkoły  i Wydział Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta Lubartów – pod numerem telefonu: 81 854 31 41

 

W załączeniu wniosek  o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Data opublikowania: 12:49, 12 sierpnia 2014

Kategorie: Komunikaty