Doradztwo dla NGO

Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza organizacje pozarządowe z terenu Lubartowa do skorzystania z bezpłatnego doradztwa.

Z pomocy trenera będzie można skorzystać w okresie od 12 maja do 6 czerwca br. w godzinach 9.00-17.00 w Urzędzie Miasta Lubartów, sala 10, parter (lub zastępcza).

Doradztwo jest świadczone w ramach projektu: „Włącz się w dialog”. Program współpracy samorządu ze społecznością lokalną Miasta Lubartów na rzecz rozwoju dialogu obywatelskiego.

Projekt realizowany jest przez Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego w partnerstwie z Miastem Lubartów.

Szczegółowy zakres doradztwa obejmuje:

1. Zdiagnozowanie potrzeb doradczych.

2. Doradztwo w zakresie nawiązania współpracy z organizacjami pozarządowymi.

3. Pomocy w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej

4. Opracowania zasad wymiany informacji:

– o planowanych kierunkach działalności przez Urząd Miasta i  organizacje pozarządowe,

–  udostępniania wykazu organizacji pozarządowych na stronach internetowych organów administracji publicznej,

– prowadzenia bazy danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne,

– popularyzowania działalności organizacji pozarządowych na stronach internetowych Urzędu Miasta.

– oferowanych form wsparcia i realizowanych projektów,

–  wspierania akcji promującej przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego.

– o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących z innych źródeł publicznych, sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji,

– o wspólnych planowanych działaniach służących zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności.

5. Opracowania zasad tworzenie wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych

składających się z przedstawicieli sektora pozarządowego i administracji publicznej.

6. Opracowania zasad konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi.

7. Opracowania zasad opiniowania wniosków o dotacje do innych instytucji lub organów administracji publicznej – udzielanie rekomendacji.

8. Organizacji punktów poradnictwa dla organizacji pozarządowych

9. Opracowania standardów współpracy Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi.

10. Opracowywania rocznych i wieloletnich Planów Współpracy.

11. Planowania i wdrażania narzędzi i technik konsultacji oraz uzgadniania polityk publicznych.

Data opublikowania: 09:08, 9 maja 2014

Kategorie: Komunikaty