Trwają konkursy na realizację zadań pożytku publicznego

W Urzędzie Miasta Lubartów można składać oferty w konkursach na realizację zadań pożytku publicznego w roku 2014. W poniedziałek 17 lutego zorganizowano spotkanie informacyjne w tej sprawie.

Prowadziła je Magdalena Wyrobek, zajmująca się współpracą z organizacjami pozarządowymi. Mają one możliwość składania ofert w dwóch otwartych konkursach na realizację zadań pożytku publicznego. W pierwszym – w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia, oferty można składać do 28 lutego. Dotyczą one przykładowo szkolenia sportowego dzieci i młodzieży i udziału we współzawodnictwie sportowym, tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu dla seniorów czy organizacji przez kluby sportowe imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym też dla osób niepełnosprawnych. Ponadto organizacji wypoczynku letniego oraz zimowego dzieci i młodzieży oraz imprez krajoznawczo – turystycznych. Są to też programy i działania dotyczące opieki nad pacjentami przewlekle chorymi i nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywną i ich rodzinami. Istotne jest, że dofinansowanie z budżetu miasta następuje na zasadzie wspierania realizacji zadania publicznego. Drugi konkurs dotyczy zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Dotacje z budżetu miasta mogą być udzielane na zadania takie jak: lokalne inicjatywy kulturalne i artystyczne na rzecz mieszkańców Lubartowa, do których należą m.in. koncerty, plenery, spotkania, wystawy, warsztaty, prezentacje. Jak również na działania związane z wymianą kulturalna dzieci i młodzieży z miasta partnerskich oraz aktywizacją seniorów poprzez uczestnictwo w formach działalności kulturalno – edukacyjnej. Może to być też działalność wydawnicza związana z promocją i popularyzacją dorobku artystycznego miejscowych twórców, zabytków czy dzieł sztuki. Natomiast w kwestii nauki i oświaty do zadań tych należą np. edukacyjne formy pomocy dzieciom poprzez organizację dodatkowych zajęć wyrównawczych i profilaktycznych, działania związane z prowadzeniem świetlic czy klubów dla dzieci i starszych oraz realizacja programów edukacyjnych wykraczających poza program nauczania szkolnego. Oferty będzie można składać do 7 marca.

 

 

Data opublikowania: 10:40, 21 lutego 2014

Kategorie: Aktualności