Otwarte konkursy ofert 2014-pożytek publiczny

Otwarte konkurs ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  • wypoczynku dzieci i młodzieży
  • turystyki i krajoznawstwa
  • ochrony i promocji zdrowia
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 28 lutego 2014 roku.
 
 

2. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

  • ​kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 7 marca 2014 roku.
 

Organizacje zainteresowane uzyskaniem niezbędnych informacji zapraszamy na spotkanie informacyjne w sprawie konkursów, które odbędzie się w dniu 17 lutego 2014 roku o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej urzędu miasta na parterze.

Data opublikowania: 14:56, 30 stycznia 2014

Kategorie: Aktualności