Najważniejsze inwestycje jakie miasto sfinansuje w 2014 roku

Uchwałę budżetową na 2014 rok przyjęli radni na ostatniej sesji Rady Miasta (20 grudnia).

Kwota planowanych wydatków budżetowych miasta na 2014 rok wyniesie ponad 83 mln złotych. – Na inwestycje przeznaczamy ponad 26 mln zł. Jest to prawie 1/3 budżetu – mówił podczas sesji burmistrz Janusz Bodziacki.

I. Zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi:


Modernizacja ulic
Plan przewiduje nakłady z budżetu miasta w wysokości ponad 1 mln 100 tys. zł na modernizację nawierzchni ulic. Wyboru ulic do modernizacji dokona Burmistrz Miasta po zasięgnięciu opinii Komisji Infrastruktury.


Przebudowa „Placu Piłsudskiego”
Zadanie polega na przebudowie nawierzchni placu wraz z jego odwodnieniem i oświetleniem oraz montażem elementów małej architektury. W 2013 r. zlecono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy. W 2014 r. planuje się uzyskanie uzgodnień i decyzji oraz rozpoczęcie realizacji zadania. Koszt inwestycji to 150 tys. zł.


Przebudowa skrzyżowania Słowackiego- Lipowa-Firleja
W 2012 r. opracowano koncepcję przebudowy skrzyżowania ulic Słowackiego, Lipowa i Firleja i uzyskano wytyczne konserwatorskie dotyczące wykonania zjazdu z ulicy Słowackiego na osi pałacu oraz wykonania fragmentu drogi dojazdowej. Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych tj. w kwocie 380 tys. zł w ramach tzw. „schetynówek”. Projekt został wysoko oceniony i zakwalifikowany do dofinansowania w ramach programu. Projekt planowany jest do realizacji w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Lubartowie, które zaoferowało udział w finansowaniu projektu w wysokości 190 tys. zł. Wartość całej inwestycji to 760 tys. zł.


Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego-środki na opracowanie dokumentacji

Gmina Miasto Lubartów przystąpiła do wspólnego projektu z Lublinem i 11 gminami z Województwa Lubelskiego. Miasto Lublin złożyło wniosek o dofinansowanie i uzyskało środki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. W ramach wydatków przewidzianych dla Gminy Miasto Lubartów planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej dróg. Dofinansowanie do zadań realizowanych przez miasto wyniesie 90 %. Cała wartość projektu, którego liderem jest Miasto Lublin, to 2 mln zł, a wkład Miasta Lubartów, to niecałe 31 tys. zł. Projekt będzie realizowany w latach 2014-2015.


Przebudowa drogi powiatowej
Miasto Lubartów przystępuje jako partner do projektu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1528L (od drogi gminnej Lubartów (Słowackiego) – Kamionka – Kierzkówka – do drogi wojewódzkiej nr 809). Koszt całkowity zadania to 2.729.744 zł, z czego Miasto  przeznaczy podobnie jak Powiat do skrzyżowania –  25% szacowanych kosztów tj. 682436,00 zł.


Zakup nieruchomości
W ramach planowanej kwoty 2.445.915 zł w roku 2014 planowany jest zakup terenów pod drogi na osiedlu „Zwycięstwa”, „Łąkowa” oraz terenów pod inwestycje w obrębie ul. Gazowej.
Budowa grobów
Zaplanowana w budżecie Miasta kwota 50 tys. zł. przeznaczona jest na budowę grobów na cmentarzu komunalnym w Lubartowie.


Rozbudowa SP-4
Celem projektu jest nadbudowa skrzydła Szkoły Podstawowej nr 4 o jedną kondygnację i uzyskanie dodatkowej powierzchni dydaktycznej. W 2014 roku planuje się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Miasto planuje przeznaczyć na ten cel w 2014 r. kwotę 1 mln zł. Całość inwestycji – 1mln 950 tys.


Budowa oświetlenia
Inwestycja polega na budowie niezbędnego oświetlenia ulic. Na ten cel przeznaczono 100 tys. zł ze środków własnych.


Przebudowa Hali Targowej
Chodzi o budynek w centrum miasta, w którym mieści się obecnie m.in. kino Lewart. Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy dawnej Hali Targowej oraz jej adaptacji na potrzeby Lubartowskiego Ośrodka Kultury jest w trakcie przekazania i oceny zgodności z umową. Na początku 2014 roku Miasto rozpocznie procedurę wyłonienia wykonawcy inwestycji. Jednocześnie czyni starania o wsparcie tej inwestycji środkami zewnętrznymi. Ze środków własnych miasto przeznaczy na ten cel 3 320 000 zł.


Termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej II etap
Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie na realizację zadania pn. „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie” realizowanego w ramach ministerialnego programu. W ramach zadania w roku 2014 zostanie wybudowany podjazd dla niepełnosprawnych, przebudowane zostaną pomieszczenia i wybudowane sanitariaty oraz wymieniona stolarka wewnętrzna i wszystkie instalacje.


II. Wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące na zadania i programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i środków z innych źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi:


„Rewitalizacja centrum Lubartowa – zagospodarowanie Rynku II”

W ramach zadania (ostatni etap) w 2014 r. planowany jest remont elewacji i dachu dawnej Hali Targowej wraz z przystosowaniem pomieszczenia na biuro doradztwa dla osób wymagających wsparcia.  Wartość tego zadania to 1 155 309 zł ( środki zewnętrzne – 866 481 zł, wkład własny miasta – 288 828 zł). Przypomnijmy, że w ramach tego samego projektu do końca listopada 2013 roku trwały roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni ulic i chodników ul. 11 Listopada c.d., Kościuszki c.d., ulicy bez nazwy, Armii Krajowej, Orlicz-Dreszera, Waryńskiego i Szulca wraz z przebudową sieci wodociągowej i budową kanalizacji deszczowej.


Termomodernizacja budynków szkolnych G-l, SP-l, SP-3 – „Lubartów – dla dzieci, środowiska i przyszłych pokoleń”

Celem Projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków Gimnazjum nr l i Szkoły Podstawowej nr l w Lubartowie oraz Szkoły Podstawowej nr 3, II Liceum Ogólnokształcącego oraz MOSIR, poprzez wykonanie ich termomodernizacji, przebudowę instalacji c.o. i wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne. W 2013 r. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Obecnie projekt jest w ocenie formalnej. Całość inwestycji to kwota 12 mln. zł. W 2014 roku planuje się przeznaczyć na ten cel 2 300 000 zł, z czego 1 662 000 zł to zakładana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych, wkład własny miasta to 700 tys. zł.


Budowa obiektów sportowych przy ul. Parkowej

Wartość całego zadania, którą zweryfikuje przetarg szacowana jest na kwotę 7 mln zł. W roku 2014 na inwestycję przeznaczono środki w wysokości 2 mln zł. Uruchomiony zostanie proces inwestycyjny. Powstaną tam dwa boiska, parkingi oraz obiekt kubaturowy, gdzie będą mogli trenować zawodnicy MKS Lewart AGS (taekwon-do oraz tenis stołowy) oraz  inne kluby i stowarzyszenia.


Lubartów przyjazny środowisku – wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości powietrza

Inwestycja będzie polegała na zakupie oraz instalacji 717 solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej w prywatnych budynkach mieszkalnych (707 sztuk), budynkach wspólnot mieszkaniowych (3), budynku spółdzielni mieszkaniowej (1) oraz budynkach użyteczności publicznej (6), zlokalizowanych na terenie Miasta Lubartów. Wartość zadania to 10 720 000 zł, z czego środki własne miasta wyniosą 147 tys. zł, pozostałe to środki zewnętrzne.


Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami w ramach Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
Inwestycja uzyskała dofinansowanie do 12 mln franków szwajcarskich czyli około 40 mln złotych. W oparciu o umowę zawartą w maju 2012 roku ze Szwajcarami polega na prowadzeniu  utylizacji eternitu, rekultywacji starych składowisk oraz budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy składowisku  w Rokitnie. Jest to wielomilionowy projekt  realizowany przez Związek, w którym Miasto Lubartów ma udział ponad 41 %.

 

Data opublikowania: 15:08, 30 grudnia 2013

Kategorie: Aktualności