Nabór osób do objęcia w ramach projektu „eInclusion – Lubartów bez barier”,

OGŁOSZENIE
 

Burmistrz Miasta Lubartów

ogłasza otwarty nabór osób do objęcia dodatkowym wsparciem w ramach projektu

„eInclusion – Lubartów bez barier”,

realizowanym przez Miasto Lubartów w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Osi Priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki,

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w latach 2010-2013.

 

Wsparcie w postaci użyczenia sprzętu komputerowego skierowane jest do:

gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,

gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,

dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,

osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,

rodzin zastępczych,

rodzinnych domów dziecka, samotnych rodziców,

osób z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 831,15 zł.

dzieci i młodzieży uczącej się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie w roku 2012 był niższy niż 1270 zł.

Nabór przeprowadzony zostanie w dniach 5 listopada – 15 grudnia 2013 r.

Zgłoszenie chęci objęcia wsparciem w postaci użyczenia używanego sprzętu komputerowego (stacjonarny komputer wraz z monitorem) należy zgłosić poprzez złożenie w podanym wyżej terminie wypełnionego formularza oświadczeń dostępnego w Urzędzie Miasta Lubartów, parter, Punkt Obsługi Interesanta, oraz do pobrania z linku poniżej. Formularz należy dostarczyć do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów, o dacie dostarczenia decyduje data wpłynięcia do Urzędu.

Bliższych informacji na temat oferowanego wsparcia udziela Pan Piotr Turowski, Urząd Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów, parter, pok. 4, tel. 81 854-46-03.

           Formularz kwalifikacyjny

                                           Burmistrz Miasta Lubartów
                                                  Janusz Bodziacki

Data opublikowania: 14:18, 31 października 2013

Kategorie: Komunikaty