Zaproszenie do udziału w konkursie plastyczno-filatelistycznym

Rusza konkurs plastyczno-filatelistyczny „Krzyże i kapliczki przydrożne z terenu mojej gminy” oraz „470-lecie Lubartowa”.

Konkurs skierowany jest uczniów  szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego, a w szczególności tych, którzy są członkami kół filatelistycznych, bądź sympatykami zbierania znaczków pocztowych.

Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie projektu znaczka pocztowego związanego z ww. tematyką. Uczestnicy konkursu ze szkół mieszczących się na terenie miasta i gminy Lubartów, mogą również wykonać projekt znaczka pocztowego związanego z jubileuszem 470-lecia Miasta Lubartów. Warunki uczestnictwa w konkursie oraz szczegółowe informacje dotyczące jego przebiegu określa regulamin.

Organizatorami konkursu są:  Burmistrz Miasta Lubartów, Gimnazjum nr 2 i Koło Filatelistyczne z Lublina.

REGULAMIN konkursu plastycznego na projekt znaczka pocztowego pt. „Krzyże i kapliczki przydrożne z terenu mojej gminy” oraz „470-lecie Lubartowa”

1. Organizatorami konkursu są
•    Burmistrz Miasta Lubartów,
•    Przewodniczący Rady Miasta Lubartów,
•    Dyrektor Gimnazjum nr 2 im H. Sienkiewicza w Lubartowie,
•    Koło Filatelistyczne działające przy Zespole Szkół Samochodowych im. S. Syroczyńskiego w Lublinie,
•    Centrum Badawczo-Wdrożeniowe OPTOTRAKT w Lublinie.

2. Cele konkursu
•    promowanie wśród uczniów zainteresowań filatelistycznych,
•    zainteresowanie uczniów historią własnej gminy,
•    promocja szkoły i środowiska lokalnego,
•    rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów.

3. Adresaci konkursu
Konkurs kierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i rozgrywany jest w czterech kategoriach wiekowych:
•    I grupa – uczniowie klas 0 – III szkół podstawowych,
•    II grupa – uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych,
•    III grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych,
•    IV grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

4. Wymagania konkursowe
Prace konkursowe powinny być wykonywane na papierze /bloku rysunkowym/ o formacie A4, dowolną techniką. Na projekcie znaczka należy zamieścić krótki opis wskazujący z jakiej okazji ustawiono kapliczkę, np. „Społeczeństwo /tu miejscowość/ z okazji rocznicy bitwy powstania styczniowego” oraz napis „POLSKA” i nominał znaczka.
Uczestnicy konkursu ze szkół mieszczących się w mieście i gminie Lubartów mogą też wykonać projekty znaczka pocztowego związanego z jubileuszem 470-lecia Miasta Lubartów.

5. Termin nadsyłania prac konkursowych
Ostateczny termin nadsyłania lub osobistego złożenia prac konkursowych ustala się na dzień 15 listopada 2013r. Po upływie tego terminu organizatorzy powołują komisję do oceny prac i przyznania nagród. Prace uczniów należy dostarczyć do pana Adama Małeckiego na adres Gimnazjum nr 2 im. H. Sienkiewicza w Lubartowie, ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów. Prace konkursowe należy opisać drukowanymi literami na odwrocie – imię i nazwisko, wiek, szkoła, klasa, nauczyciel/opiekun.

6. Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród
Finał konkursu odbędzie się w dniu 22 listopada 2013 o godzinie 10.00 w siedzibie Gimnazjum nr 2 im. H. Sienkiewicza (ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów). Podczas finału autorzy trzech najlepszych prac z każdej grupy wiekowej otrzymają atrakcyjne nagrody filatelistyczne i rzeczowe oraz dyplomy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają upominki ufundowane przez organizatorów konkursu.


7. Imprezy towarzyszące konkursowi
      wystawa prac konkursowych,
      tematyczna wystawa znaczków:
     Stemple pocztowe Lubartowa,
     Maria matka Jezusa,
    ABC filatelisty,
    O samochodach prawie wszystko.

8. Postanowienia końcowe
•    Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu.
•    Organizator nie zwraca prac konkursowych.
•    Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
•    Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu.
•    Dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerem telefonu 81 8553057 u pana Adama Małeckiego lub pisząc na adres email: gm2lubartow_sekr@op.pl

 

Data opublikowania: 09:45, 9 października 2013

Kategorie: Aktualności