Sprostowanie nieprawdziwych informacji zamieszczonych na lubartow24.pl

 

Lubartów, dnia 14.02.2013 r. 

IM.7021.1.10.2013

Lubartow24.pl
ul. 3 Maja 38/3
21-100 Lubartów

  SPROSTOWANIE

do artykułu opublikowanego na portalu internetowym Lubartow24.pl dnia 8 lutego
2013 r. „Ile kosztuje nas odśnieżanie?”.

            Na podstawie art. 31a-32 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Lubartów wnosi o sprostowanie nieścisłych i nieprawdziwych informacji zawartych w opublikowanym dnia 8 lutego 2013 r. artykule „Ile kosztuje nas odśnieżanie?” zamieszczonym na portalu internetowym  Lubartow24.pl.

Wnoszę o opublikowanie w serwisie internetowym  Lubartow24.pl. niżej podanego sprostowania:

 „SPROSTOWANIE

Burmistrz Miasta Lubartów oświadcza, że:

 1.      Nieprawdziwe są informacje przedstawione w opublikowanym artykule z dnia
8 lutego 2013 r. „Ile kosztuje nas odśnieżanie?” zamieszczonym na portalu internetowym Lubartow24.pl;

 2.      Podane ceny za poszczególne usługi nie są zgodne z prawdą. Wymienione kwoty stanowiły podstawę do rozliczenia między stronami umowy w sezonie 2011/2012. W sezonie 2012/2013 obowiązują stawki wprowadzone aneksem z dnia 15 października 2012 r.

 3.      Nie jest też prawdą, że zapisana w umowie szacunkowa ilość akcji odśnieżania ulic w jednym sezonie powinna kosztować ponad 640 tys. zł. (brutto). Zgodnie z umową z dnia 14 października 2009 r. zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy za przedmiot umowy, tj. zimowe utrzymanie dróg gminnych Miasta Lubartów w sezonach 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, cenę we wstępnej wysokości 637 720,00 zł. brutto. Kwota ta określa więc koszty zimowego utrzymania dróg gminnych miasta w latach
2009 – 2013 czyli nie w jednym, a w czterech sezonach. Na dzień podpisania umowy w przeliczeniu na jeden sezon dawało to kwotę 159 430,00 zł. brutto.

 4.      Nieprawdziwe jest więc stwierdzenie, że miasto zaoszczędzi na zimowym utrzymaniu dróg gminnych. Na dzień 4 lutego 2013 r. koszty związane z zimowym utrzymaniem w/w dróg w roku bieżącym wyniosły już 193 314,44 zł. brutto.

 5.      Ponadto poprzez zamieszczone zdjęcia czytelnicy zostali wprowadzeni w błąd odnośnie odpowiedzialności za utrzymanie dróg w mieście. Połowa fotografii przedstawia drogi wojewódzkie (Kleeberga, Wojska Polskiego) i powiatowe  (Lipowa, Kopernika) za których utrzymanie nie odpowiada miasto.” 

Data opublikowania: 12:02, 15 lutego 2013

Kategorie: Komunikaty