ZIMA ! POMAGJMY BEZDOMNYM !!!

Szanowni  Państwo! Mieszkańcy Miasta Lubartów.

Zbliża się okres zimy, jest to czas w którym przychodzi zmierzyć się nam z negatywnymi zjawiskami atmosferycznymi. Skutki niekorzystnych zjawisk najbardziej odczuwają osoby bezdomne, starsze, samotne, niepełnosprawne życiowo, które w sposób szczególny wymagają wsparcia                 i pomocy. W trosce o ich dobro niezmiernie istotne jest zaangażowanie społeczne i wykazanie wrażliwości na los osób pozbawionych dachu nad głową, posiadających złe warunki lokalowe lub pozostawionych bez opieki i pomocy osób najbliższych. Nie bądźmy obojętni na ludzkie nieszczęście .                 Zwracam się do mieszkańców miasta  z apelem o życzliwe spojrzenie na potrzeby osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Wierzę, że aktywna postawa społeczności lokalnej szczególnie wobec osób bezdomnych, przebywających na klatkach schodowych, przystankach autobusowych, ogródkach działkowych oraz przekazanie o nich informacji odpowiednim służbom  pozwoli na podjęcie  szybkich interwencji. Zrozumienie tego problemu jest przejawem troski o wszystkich mieszkańców naszego miasta oraz wrażliwości na sprawy osób najbiedniejszych, niejednokrotnie zepchniętych na margines życia społecznego.

Sygnały o potrzebie niesienia pomocy proszę zgłaszać do:

1.      Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie (Tel. 81 855 44 50),

2.      Urzędu Miasta w Lubartowie (Tel. 81 855 22 73),

3.      Straży Miejskiej w Lubartowie (Tel. 81 855 38 65),

4.      Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie (Tel. 81 855 20 31).

Informacje o adresach najbliższych schronisk i noclegowni województwa lubelskiego dostępne są       w siedzibie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3-go Maja 24 A oraz na stronie internetowej   Wydziału Polityki Społecznej UW w Lublinie pod adresem: www.wps.lublin.uw.gov.pl w zakładce Wsparcie osób bezdomnych.

Burmistrz
Miasta Lubartów
( – )
mgr inż. Janusz Bodziacki

Data opublikowania: 11:11, 14 listopada 2012

Kategorie: Komunikaty