Dzień Nauczyciela w Lubartowie

Była uroczystość w ratuszu, III Pielgrzymka Nauczycieli do Bazyliki św. Anny oraz koncert na Rynku II tak wyglądały w Lubartowie  obchody Dnia Edukacji Narodowej – popularnie Dnia Nauczyciela 

  W Ramach uroczystości nauczyciele i dyrektorzy szkół mieli okazję posłuchać występu uczniów Społecznej Szkoły Muzyczne w Lubartowie. Zaś po Mszy św. w Bazylice, odprawionej przez biskupa Mieczysława Cisło, zorganizowano dla nauczycieli koncert i poczęstunek na placu przez ratuszem.
Podczas uroczystości wręczone zostały również nagrody i wyróżnienia dla  nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym  jest Miasto Lubartów

Nagrody Burmistrza Miasta Lubartów

Małgorzata Burzyńska – nauczycielka nauczania zintegrowanego w  Szkole Podstawowej Nr 3.  Zaangażowana w działania i akcje o charakterze charytatywnym, współpracująca z wielu ośrodkami i instytucjami w lokalnym środowisku. Przez pięć lat koordynatorka paraolimpiady i warsztatów plastycznych. Pomysłodawczyni i organizatorka zawodów rekreacyjno – sportowych Rodzinne Sportowanie i Miejskiego Turnieju Sześciolatka, współorganizatorka Miejskiego Konkursu Pieśni Patriotycznej. Aktywny i zaangażowany nauczyciel – wychowawca rozwijający uczniowskie pasje i zainteresowania.

Barbara Woźniak – nauczycielka Przedszkola Nr 5, harmonijnie łącząca działalność o charakterze edukacyjnym, wychowawczym i opiekuńczym, inicjatorka i  organizatorka wielu uroczystości, imprez i wycieczek, uczestnicząca  w akcjach charytatywnych, konkursach i spotkaniach,  chętnie  podejmuje nowe wyzwania służące rozwojowi dziecka i promujące placówkę w środowisku lokalnym

Małgorzata Misiak – nauczycielka  Przedszkola Nr 4, autorka wielu projektów edukacyjnych, konkursów , imprez i akcji,  organizatorka różnorodnych imprez i uroczystości w placówce, podejmująca szereg inicjatyw o charakterze ekologicznym i charytatywnym, współpracująca z zakładami, instytucjami, placówkami oświaty i kultury. Otwarta, swoją wiedzą i doświadczeniami chętnie dzieli się z innymi.

Katarzyna Świniarska – nauczycielka Przedszkola Nr 2. Aktywna w życiu placówki, angażuje się w wiele przedsięwzięć i działań w przedszkolu i środowisku lokalnym. Organizatorka  szeregu imprez i uroczystości, współpracująca z placówkami oświaty i kultury oraz instytucjami lokalnymi.  Chętnie podejmuje nowe wyzwania służące rozwojowi dziecka i promujące placówkę.

Urszula Marczuk – nauczycielka Przedszkola Nr 1, autorka materiałów, projektów i programów edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych, organizatorka uroczystości i imprez, angażująca się w działania o charakterze charytatywnym i ekologicznym. Współpracuje z wieloma instytucjami i placówkami  zewnętrznymi (w tym : hospicjum, domem pomocy społecznej, świetlicą środowiskową)

Jadwiga Tarasiuk – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 1. Pracuje  w szkolnej świetlicy organizującej zajęcia i sprawującej opiekę nad uczniami. W swojej pracy szczególną uwagę zwraca na rozbudzanie zainteresowań i wyrobienie wrażliwości na sztukę, prowadzi indywidualne zajęcia z dziećmi potrzebującymi pomocy i mającymi trudności w nauce. Podejmuje działania na rzecz szkoły i środowiska, współpracując m.in. z hospicjum św. Anny. Koordynuje realizację programów o charakterze opiekuńczym  

Agnieszka Siej – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 4 , pedagog szkolny. Obdarzona dużą inwencją i kreatywnością, prowadzi wiele zajęć wspomagającym i  terapeutycznym. Aktywnie włącza się w podejmowane w szkole działania i  przedsięwzięcia, współpracując z szeregiem instytucji i podmiotów zewnętrznych. Koordynator zespołu ds. integracji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, pracuje w miejskim zespole ds. strategii polityki społecznej i do rozwiązywania problemów wychowawczo – opiekuńczych

Zbigniew Roman Stasiak – nauczyciel wychowania fizycznego i wychowawca młodzieży  w Gimnazjum Nr  Związany od początku istnienia z tą placówką, instruktor piłki koszykowej , trener LUKS. Ma na swoim koncie szereg sukcesów sportowych wychowanków zarówno w koszykówce (mistrzostwa i wicemistrzostwa województwa, finał ogólnopolski) jak i innych dyscyplinach sportu. Zaangażowany w działania placówki, inicjator i współorganizator wielu imprez i uroczystości

Elżbieta Kulesza – nauczycielka  matematyki  w Gimnazjum Nr 2. Autorka własnego programu dla ucznia szczególnie uzdolnionego, współautor programu Spotkania ze sztuką, realizatorka projektów, konkursów i imprez edukacyjnych oraz przedsięwzięć organizowanych w szkole. Osiąga bardzo duże sukcesy w pracy z uczniami. Jej uczniowie zdobywają czołowe miejsca w konkursach  na poziomie powiatu i województwa i kraju. Opiekun Samorządu Szkolnego, podejmuje szereg działań promujących szkołę w środowisku. Współorganizator sesji regionalnych i imprez środowiskowych.

Jerzy Zbiciak – pełni od początku istnienia placówki obowiązki dyrektora. Przez lata współtworzył klimat wychowawczy i markę edukacyjną szkoły, nie szczędząc starań dla  zbudowania jej  możliwie najlepszej bazy materialnej. O poziomie świadczą nie tylko wysokie każdego roku wyniki egzaminów zewnętrznych, ale i liczne osiągnięcia w przeglądach,  konkursach i zawodach sportowych, jak również wiele przedsięwzięć, imprez i uroczystości, organizowanych w Gimnazjum Nr 1 z udziałem  zarówno społeczności szkoły jak i środowiska lokalnego.

Elżbieta Mizio – nauczycielka  informatyki w  II LO. Podejmuje szereg działań integrujących młodzież, jest organizatorką wielu imprez, uroczystości, działań  i akcji charytatywnych. Koordynuje realizację projektów i programów międzynarodowych realizowanych w szkole. Osiąga wysokie wyniki nauczania co znajduje potwierdzenie w wynikach egzaminu maturalnego  i wyborach kierunków studiów przez Jej uczniów . Promuje placówkę w środowisku, współpracując z rodzicami uczniów, instytucjami i organizacjami lokalnymi

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej
1.    Anna Włochowicz – nauczycielka Gimnazjum nr 2
2.    Halina Zdunek – wicedyrektor II Liceum Ogólnokształcącego

Medal Komisji Edukacji Narodowej
1.    Anetta Bober – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 3
2.    Danuta Bogusz – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 3

Medal Złoty za Długoletnią Służbę
1.    Ewa Jezior – nauczycielka Przedszkola Miejskiego nr 4
2.    Janina Maciejewicz – pedagog w Gimnazjum nr 2
3.    Elżbieta Ostrowska – nauczyciel Przedszkola Miejskiego nr 4
4.    Andrzej Kozieł – były wicedyrektor Gimnazjum nr 1

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
1.    Grażyna Antoniuk – nauczycielka Gimnazjum nr 2
2.    Jolanta Falkowicz – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1
3.    Marta Mitura – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 3
4.    Agata Polichańczuk – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1
5.    Dorota Rola – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1
6.    Marzanna Sypniewska – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1
7.    Krzysztof Świć – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
8.    Alina Zarzycka – nauczycielka Gimnazjum nr 2

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

1.    Ewa Budzyńska – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1
2.    Wioletta Dessauer – nauczycielka Gimnazjum nr 1
3.    Tomasz Prażmo – nauczyciel Gimnazjum nr 1
4.    Agnieszka Rysiowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 3
5.    Beata Wronowska – nauczycielka Gimnazjum nr 1

Data opublikowania: 10:10, 17 października 2012

Kategorie: Aktualności