Konsultacje społeczne dotyczące systemu gospodarki odpadami

ZARZĄDZENIE NR VI /327/12 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW
z dnia 5 października 2012 roku w sprawie: konsultacji społecznych dotyczących systemu gospodarki odpadami dla Gminy Miasto Lubartów

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2011 roku Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz § 5 pkt.l uchwały Nr XXIl119112 z dnia 26 marca 2012r.  Rady Miasta Lubartów w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Lubartów zarządzam:
                                                            § 1
Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lubartów:
l) na wniosek Stowarzyszenia Sąsiedzi z siedzibą ul. Hutnicza 40 21-100 Lubartów
2) na wniosek mieszkańców Miasta Lubartów
3) z inicjatywy własnej
dotyczących systemu gospodarki odpadami dla Miasta Lubartów
                                                          §2
Przedmiotem konsultacji zgodnie z wnioskiem podmiotów określonych w § 1 pkt.l i 2 są propozycje zmian w Statucie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, przedłożone Radzie Miasta Lubartów
w brzmieniu:
1.Przedmiotem działalności Związku jest wykonywanie w imieniu i na rzecz Uczestników zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, polegających na:
l) tworzeniu warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na
obszarze Związku, w tym współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie
gospodarowania odpadami,
2) opracowaniu i wdrożeniu kompleksowego programu gospodarki odpadami,
3) utworzeniu i prowadzeniu regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych albo wybór lub
nawiązanie stosunków prawnych z podmiotem zarządzającym istniejącą instalacją,
4) edukacji ekologicznej,
5) rekultywacji starych niespełniających norm składowisk w gminach członkowskich,
6) nadzorze nad efektywnym wykorzystaniem majątku wniesionego przez gminy
członkowskie Związku,
7) pozyskiwaniu środków finansowych z UE i innych źródeł na realizację programu,
8) nadzorowaniu gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacją zadań powierzonych
podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
9) ustanawianiu selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej następujące
frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady
komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
10) tworzeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazaniu miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,
11) zapewnianiu osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowaniu do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania,
12) udostępnianiu na stronie internetowej Związku oraz w sposób zwyczajowo przyjęty
informacji o:
a)podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gmin-Uczestników,
zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości z terenu Gmin-Uczestników zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania,
c) osiągniętych przez Związek oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa wart. 6f ust. l ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i nie świadczą takiej usługi w trybie
zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa wart. 6f ust. 2 tej ustawy, w danym roku kalendarzowym
wymaganych poziomach recyklingu, przygotowaniu do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami oraz ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania,
d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierających:
– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych,
– adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gmin Uczestników, wraz
ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów,
e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o
których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. Nr 180, póz. 1495, z późno zm.), zawierające:
– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny,
adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego elektronicznego na
terenie danej gminy,
13) dokonywaniu corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji
możliwości technicznych organizacyjnych Związku w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi, w tym:
a) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
b) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
c) kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych,
d) liczby mieszkańców,
e) liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa wart. 6 ust. l ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w imieniu których gmina
powinna podjąć działania, o których mowa wart. 6 ust. 6-12 tej ustawy,
f) ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, uczestnika Związku,
g) ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu Gminy-Uczestnika
Związku,
14) opracowywaniu projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminach Uczestnikach
w części dotyczącej powierzonych Związkowi zadań oraz uchwalaniu regulaminu w tym zakresie,
15) organizacji odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy, w tym organizacja przetargów i zawieranie umów z podmiotami wyłonionymi w przetargu,
16) podejmowaniu decyzji o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i organizacji odbierania tych odpadów wraz
z organizacją przetargów i zawieraniem umów z podmiotami wyłonionymi w przetargu,
17) dokonywaniu wyboru metody ustalania opłat za odbieranie odpadów komunalnych i określanie stawek
opłat,
18) określaniu terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
19) określaniu wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanych przez właścicieli lub zarządców nieruchomości,
20)przyjmowaniu od właścicieli lub zarządców nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
21) określaniu wysokości zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
22) określaniu szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniu tych odpadów,
23) określaniu rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowaniu tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,
24) prowadzeniu rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości,
25) prowadzeniu sprawozdawczości w zakresie odpadów komunalnych nadzór nad
sprawozdawczością prowadzoną przez przedsiębiorców,
26) kontroli obowiązków wykonania ustawy przez zobowiązane podmioty wraz z nakładaniem kar ich
ściąganiem.
                                                                     §3
Przedmiotem konsultacji z inicjatywy własnej są kwestie:
l) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają
odpady komunalne,
3) wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania,
4) podziału Miasta na sektory.
                                                               §4
1.Konsultacje zostaną przeprowadzone w trybie otwartego spotkania z mieszkańcami Miasta Lubartów,
umożliwiającego składanie wniosków i uwag.
2.Konsultacje odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów ul. Jana Pawła II 12 sala nr 10.
                                                      §5
1. Konsultacje z wniosku podmiotów określonych w § l pkt. l i 2 odbędą się w dniu 22.10.2012.
2. Konsultacje z inicjatywy własnej odbędą się w dniu 19.11.2012.
                                                      §6
Powołuję zespół roboczy funkcjonujący w trakcie trwania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta
Lubartów. Zespół zostanie wyłoniony na spotkaniach, o których mowa w § 5 w składzie:
a) reprezentant zgłoszony przez Burmistrza Miasta Lubartów,
b) reprezentant zgłoszony przez Spółdzielnie Mieszkaniowe w Lubartowie,
c) reprezentant zgłoszony przez Wspólnoty Mieszkaniowe w Lubartowie,
d) reprezentant zgłoszony przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej,
e) reprezentant zgłoszony przez właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości.
                                                     §7
Wyznaczam Wydział Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Lubartów jako komórkę organizacyjną
odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych.
                                                      §8
Koordynację i nadzór nad działaniami związanymi z przeprowadzeniem konsultacji powierzam Zastępcy
Burmistrza Miasta.
                                                      §9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Lubartów ul. Jana Pawła II 12 w Lubartowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej  Urzędu Miasta Lubartów www.lubartow.pl. co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia konsultacji.

Data opublikowania: 17:10, 5 października 2012

Kategorie: Komunikaty