XXVI Sesja Rady Miasta

W piątek 28 września od godziny 16-ej obradować będą rajcy miejscy

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie z a p r a s z a m na 26 sesję Rady Miasta Lubartów, która odbędzie się
28 września 2012 roku o godz. 16:00 w sali obrad Urzędu Miasta ul. Jana Pawła II 12.

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA O WDRAŻANIU PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 1 LIPCA 2011 ROKU O ZMIANIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW.

6. ZŁOŻENIE INFORMACJI O SYTUACJI FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W LUBARTOWIE ZA 2011 ROK.

7. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

8. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OŚWIADCZENIACH MAJĄTKOWYCH PRZEZ
RADNYCH RADY MIASTA LUBARTÓW ORAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.

9. ZAPOZNANIE Z PROTOKOŁEM KOMISJI REWIZYJNEJ Z ANALIZY ZASADNOŚCI WZROSTU KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PONIESIONYCH PRZEZ SZKOŁY PONAD WYSOKOŚĆ PRZYZNANEJ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ.

10. ROZPATRZENIE PROJEKTÓW I PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:

a) określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,

b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Z a p r a s z a m mieszkańców miasta do udziału w sesji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Antoni Adam Czop

Data opublikowania: 07:09, 28 września 2012

Kategorie: Aktualności