Ankieta w sprawie Zakładu Zagospodarowania Odpadów

  Informacja o planowanej przez samorząd Lubartowa ankiecie dotyczącej opinii mieszkańców miasta związanej z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów

     W trosce o dobro mieszkańców Lubartowa obecne władze miasta zmuszone są podjąć ostateczną decyzję dotyczącą powstania w Lubartowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów, który planowo został zlokalizowany w sąsiedztwie ul. Lipowej, ul. Gazowej i ul. Nowodworskiej, (szczegóły na załączonej mapce). Wskazana lokalizacja ustalona przez władze miejskie poprzedniej kadencji  wywołała i nadal powoduje sprzeciw ze strony niektórych mieszkańców Lubartowa.  Ostatnie sesje Rady Miasta pokazały, że również nie ma jednolitego stanowiska wśród Radnych, co do lokalizacji Zakładu.
      Z uwagi na fakt, że obecne władze muszą podjąć decyzję związaną z rozpoczęciem budowy Zakładu, chciałyby poznać zarówno stopień poparcia, jaki i dezaprobaty mieszkańców Lubartowa dla planowanej lokalizacji Zakładu.
    Władze miasta pragną poinformować, że:
1.    Realizacja projektu umożliwi budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów, rekultywację składowiska miejskiego oraz likwidację 30 % pokryć dachowych zawierających azbest;
2.    Wykorzystanie środków z funduszu szwajcarskiego tj. 11,7 mln franków  (około 40 mln złotych),  pozwoli na sfinansowanie powyższego projektu w około 80%;
3.    Zakład ma być budowany w oparciu o nowoczesną technologię, która zgodnie                    z dokumentacją techniczną i aktualnymi ekspertyzami jest bezpieczna dla środowiska;
4.    Przetwarzanie odpadów ma być realizowane w budynkach zamkniętych tj. „pod dachem”, na powietrzu ma być jedynie czasowo  składowany  kompost;
5.    Zgodnie z nowelizacją prawa tzw. „ustawy śmieciowej”, która wchodzi w życie w dniu
1 stycznia 2012r. , zmienią się zasady zagospodarowania odpadów.  Nowe prawo i brak zakładu segregacji spowoduje dla mieszkańców zwiększenie opłat za śmieci. Z tytułu braku odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów gmina poniesie kary pieniężne.
6.Sprzedaż produktów z przetwarzania odpadów  oraz oszczędności z tytułu mniejszej masy składowanych odpadów, spowodują  niższe opłaty za śmieci.                                   
7.Uruchomienie działalności Zakładu pozwoli na utworzenie około 30 miejsc pracy.
       W związku z informacjami podanymi powyżej , samorząd miasta widzi konieczność budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w planowanej bądź innej lokalizacji.
 Stowarzyszenie „Miasto Obywatelskie Lubartów” podobnie jak Komitet Protestacyjny  w rozmowach z władzami miasta artykułują  zastrzeżenia, a do najczęściej podnoszonych należą:
1.    Brak przeprowadzonych kompleksowych konsultacji społecznych na początkowym etapie decyzji lokalizacyjnych;
2.    Niewielkie oddalenie Zakładu od budynków;
3.    Graniczenie Zakładu ze strefą ochronną ujęcia wody, będącego źródłem zasilania w wodę miasta Lubartów i 12 wsi Gminy Lubartów;
4.    Obawy mieszkańców związane z ewentualnym pojawianiem się nieprzyjemnych zapachów, gryzoni i ptactwa;
5.    Niebezpieczeństwo rozszerzenia działalności Zakładu o pozostałe gminy powiatu.
6.    Obawa związana z czasem składowania biodegradowalnej frakcji po opuszczeniu instalacji do fermentacji.
W tej sytuacji władze miasta uważają za niezbędne prosić pełnoletnich mieszkańców Lubartowa o udzielenie w anonimowej ankiecie odpowiedzi na pytania dotyczące budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów we wskazanej powyżej lokalizacji. Władze miasta uważają, że zdanie mieszkańców jest ważne przy realizacji tego rodzaju inwestycji i będzie brane pod uwagę przy ostatecznym podejmowaniu decyzji.
Dla zapewnienia obiektywizmu konsultacji Burmistrz miasta Lubartowa uznał za stosowne, aby w całym procesie ankietyzacji mogły uczestniczyć wszystkie zainteresowane strony, a sam proces był nadzorowany przez niezależnych ekspertów. Po wystosowaniu zaproszenia i wstępnych rozmowach przeprowadzonych w dniu 12 września 2011r. Komitet Protestacyjny zrezygnował ze współpracy przy organizacji tych konsultacji społecznych,      co zostało potwierdzone przez  Przewodniczącą Komitetu Protestacyjnego. 
Planowana ankietyzacja odbędzie się w dniach 1 – 15 października 2011r.
z wyłączeniem 8 i 9 października 2011r. (ze względu na wybory parlamentarne).

                    Stowarzyszenie „MOL”                             Burmistrz Miasta Lubartów 
                         (-) Elżbieta Wąs                                      (-)  Janusz Bodziacki

Data opublikowania: 11:09, 22 września 2011

Kategorie: Aktualności