WYBÓR ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

 

OGŁOSZENIE

w sprawie wyboru ławników sądowych

 

OGŁOSZENIE

w sprawie wyboru ławników sądowych

 

Rada Miasta Lubartów  i n f o r m u j e, że do dnia 30 czerwca 2011r. przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie, którą można otrzymać w Urzędzie Miasta (pok.206). Wzór karty dostępny jest również na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

         1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

         2)   jest nieskazitelnego charakteru,

         3)   ukończył 30 lat,

         4)   jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

         5)   nie przekroczył 70 lat,

         6)   jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

         7)   posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikiem nie mogą być:

         1)   osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

         2)   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

         3)                funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

         4)       adwokaci i aplikanci adwokaccy,

         5)   radcy prawni i aplikanci radcowscy,

         6)       duchowni,

         7)   żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

         8)       funkcjonariusze Służby Więziennej,

         9)   radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

U W A G A !!!

 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.), która wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2011 r. wprowadzone zostały zmiany w zasadach wyboru ławników.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 

1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata,

6. Listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli,

7. 2  fotografie zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r. prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zerejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

               

Przewodniczący Rady Miasta

 

   (-) Antoni Adam Czop

 

 

 

Data opublikowania: 10:05, 5 maja 2011

Kategorie: Komunikaty