Sprawozdanie Burmistrza Miasta Lubartów z wykonania Uchwały Rady Miasta

9 marca 2007 roku Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Działań Rady Miasta Lubartów na V kadencję obejmującą lata 2006 – 2010.
W związku z upływem kadencji Rady jako jej organ wykonawczy przedstawiam krótkie sprawozdanie z jej wykonania.

Program na kadencję składał się  z VII działów – dziedzin życia publicznego oraz  44 punktów  szczegółowo opisujących niezbędne projekty inwestycyjne, działania organizacyjne  oraz politykę samorządu  wobec różnych uczestników życia publicznego w naszym mieście.
Odniosę się kolejno do wszystkich zapisanych  w programie punktów  przedstawiając  stopień ich realizacji.

PRACA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Planowano:
-Realizację projektu „ Czas na Lubartów” – kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje.

Zadanie zakończono. Projekt realizowany od 2008 roku, współfinansowany w ramach  Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działania I.3 Wspieranie innowacji. Polega na uzbrojeniu ponad 18 ha i otwarciu w sumie ponad 50 ha terenu w północno –zachodniej części Lubartowa (wokół rozlewni gazu) przeznaczonego pod działalność inwestycyjną, a następnie zaoferowanie ich potencjalnym inwestorom. W ramach projektu zostanie wybudowanych ponad 1,5 km nowych dróg, przebudowana zostanie ulica Gazowa, wybudowane zostaną kanały deszczowe o dł. ok. 2,5 km, kanały ściekowe o dł. ponad 1,5 km, siec wodociągowa o dł. ponad 1,5 km, kanalizacja światłowodowa o dł. ponad 1,5 km, wybudowany ciąg pieszo – rowerowy o dł. około 1,2 km oraz wybudowane oświetlenie uliczne całego terenu.
Dofinansowanie projektu wynosi 6 157 646 PLN. Koszt całkowity projektu to ponad 9 mln zł.

-Doskonalenie metod działania i wykorzystanie w pełni instrumentów certyfikatu „Gmina przyjazna inwestorowi”, w celu skutecznego pozyskania inwestorów zewnętrznych i umożliwiania rozwoju inwestorom lokalnym.

Dzięki wieloletniej konsekwencji w działaniu najpierw pozyskano potrzebne grunty, następnie dokonano scalenia  i uzbrojono w ramach projektu „Czas na Lubartów-kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje”. Powstałe tereny inwestycyjne o powierzchni około 20 ha zostały laureatem IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal” organizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych jako najlepiej przygotowany grunt pod inwestycje w województwie lubelskim. Dzięki temu będą w pierwszej kolejności rekomendowane przez PAIiIZ inwestorom zagranicznym. Ponadto we wrześniu br. Rada Miasta Lubartów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na włączenie powyższych gruntów do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, co daje gwarancję pozyskania inwestorów. Działania promocyjne będą kontynuowane dzięki  projektowi „Teraz biznes – budowa Lubartowskiej Strefy Gospodarczej”.
Projekt wynika z założeń przyjętych w realizowanym projekcie „Czas na Lubartów –  kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje”. Założono, że dla pełniejszego wykorzystania możliwości obszaru i wyznaczenia nowych kierunków jego rozwoju, Miasto opracuje Program Rozwoju Strefy Gospodarczej Lubartowa. Będzie to dokument ukierunkowujący działania władz podejmowane na rzecz rozwoju przedsiębiorczości po realizacji projektu.  W ramach projektu zostaną opracowane materiały informacyjne i promocyjne, elementy kampanii multimedialnej, folder promujący przedsiębiorców, które zostaną zaprezentowane na targach i imprezach branżowych.  Projekt obejmuje również budowę portalu gospodarczego miasta – strony internetowej z bazą ofert inwestycyjnych itp. oraz powołanie komórki ds. pozyskiwania i obsługi inwestorów.
Projekt realizowany w latach 2010 – 2011 z 85% udziałem środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 B Marketing gospodarczy RPO WL. Koszt całkowity 442 500 zł. Podpisano umowę o dofinansowanie w wysokości 85% tj. 376.125 zł.

-Upowszechnienie wśród bezrobotnych, skierowanej do nich, samorządowej oferty pomocowej.

Realizacja na bieżąco  przez  MOPS oraz Wydział Spraw Społecznych UM.
W latach 2006-2010 realizowane były dwa projekty współfinansowane ze środków EFS:
1. „Zacznij od nowa” – Program wsparcia długotrwale bezrobotnych  lubartowian – (projekt konkursowy realizowany w latach 2006-2007);
2. „Od aktywizacji do rozwoju”. Integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej w Lubartowie (projekt systemowy realizowany w  latach 2008-2013).
Łączna wartość projektów do 2010 r. wyniosła 643.230 zł, w tym: wkład własny – 79.761 zł.
W projektach uczestniczyło 80 osób mieszkających w Lubartowie, będących w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotnych, niepracujących, zatrudnionych i korzystających z pomocy społecznej.
Celem projektów było zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz  dyskryminowanym na rynku pracy oraz podniesienie ich statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integrację z rynkiem pracy.
Dzięki realizacji projektów w latach 2006-2009, 31 osób z 55, które ukończyły udział w projektach, usamodzielniło się poprzez zdobycie zatrudnienia, a tym samym poprawiło własną sytuację socjalno-bytową. Osoby aktualnie uczestniczące w projekcie „Od aktywizacji do rozwoju” – integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej w Lubartowie, zakończą w nim udział 31. grudnia br.
W latach 2011-2012 MOPS planuje do realizacji w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny, Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych „SIL”, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubartowie oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kocku,  projekt  Po-MOC do KIS. Wartość projektu wyniesie 2.068.272 zł (wkład własny nie jest wymagany).
Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie modelu reintegracji społecznej i zawodowej poprzez utworzenie i funkcjonowanie w Lubartowie i Kocku Klubów Integracji Społecznej (KIS). Projekt zakłada wzrost aktywności społecznej i zawodowej 150 osób, uczestniczących w zajęciach prowadzonych w KIS. W ramach realizacji tego projektu będą funkcjonowały samopomocowe grupy wsparcia, prowadzona będzie psychoterapia rodzinna, zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy domowej, z doradcą zawodowym, z ekonomii społecznej oraz kursy: aktywizacji zawodowej, komputerowy i językowy.
W 2011 roku planujemy również realizację projektu w ramach programu Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym (program ogłaszany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej). Celem projektu będzie rozszerzenie działalności placówki świetlicowej w zakresie realizacji programu socjoterapeutycznego, przewidzianego dla 30 dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat. Uzyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na uzupełnienie doposażenia świetlicy w przedmioty i sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności programowej. W ramach realizacji projektu, dla wychowanków świetlicy, zostaną zorganizowane zajęcia indywidualne i warsztaty grupowe. Wsparcie prowadzone będzie przez psychologa, pedagoga i wychowawcę.

-Kontynuowanie racjonalnej polityki w zakresie podatków, opłat i wierzytelności oraz opracowanie i stosowanie preferencji dla prowadzących działalność gospodarczą oraz potencjalnych inwestorów.

Miasto Lubartów prowadzi racjonalną politykę podatkową ustalając poziom stawek podatków  i opłat lokalnych w wysokości około 88% stawek maksymalnych, oraz podnosząc je corocznie o poziom inflacji .
Specjalną Uchwałą  nr XVIII/133/08 z dn. 28.03.2008r. Rada Miasta wprowadziła zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców w związku z tworzeniem nowych inwestycji.

-Prowadzona jest ścisła współpraca z organizacjami reprezentującymi przedsiębiorców, instytucjami otoczenia biznesu, Urzędem Marszałkowskim, Powiatowym Urzędem Pracy itp.
-Utworzyliśmy we współpracy z Lubelską Fundacją Rozwoju fundusz kredytowy z wykorzystaniem środków unijnych dla młodych przedsiębiorców.
-Podjęto wiele inicjatyw dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i ograniczania bezrobocia, finansowanych zarówno z Programów Operacyjnych, jak i z Europejskiego Funduszu Społecznego.

INFRASTRUKTURA

Planowano:
-Rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej poprzez realizację projektów unijnych w osiedlach 1 –go Maja oraz os. Kopernika B wraz z budową ulic.

W latach 2006-2007 wybudowano kanalizację deszczową osiedla 1 Maja w Lubartowie. Uzyskano dofinansowanie ze ZPORR w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych i z budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych. Projekt został zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet III – Rozwój lokalny, działanie 3.2 –  Obszary podlegające restrukturyzacji. W ramach projektu wykonano 1777 mb kanalizacji deszczowej zakończonej dwoma separatorami. Całkowita wartość projektu wyniosła 2 257 122,60 zł, w tym dotacja w wysokości 1.872.868,83 zł.

W 2007 r. w ramach inwestycji wybudowano:
a. kanalizację deszczową o dł. około 1400 mb o wraz z 54 przykanalikami, odprowadzającą wody opadowe i roztopowe z ul. Wojska Polskiego, Kopernika i ulic osiedla Kopernika „B” wraz z koalescencyjnym separatorem substancji ropopochodnych.
b. ulice w osiedlu „Kopernika B” – Kosmiczna, Astronautów, Polarna, Księżycowa, Ciołkowskiego i Heweliusza z kostki brukowej o dł. około 1380 mb oraz 500 mb  chodników.
Wartość inwestycji to 3.281.279, 83 zł. Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.244.200,30 mln zł w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

-W ramach Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej zaplanowano budowę zakładu  segregacji odpadów dla kompleksowego rozwiązania problemów gospodarki odpadami stałymi (edukacja ekologiczna, system zbiórki, selekcja, likwidacja dzikich wysypisk).

Związek przygotował dla pięciu gmin kompleksowy program gospodarki odpadami, program usuwania azbestu oraz rekultywacji starych wysypisk śmieci. Złożono wniosek do Władzy Wdrażającej o dofinansowanie projektu ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy  i po pozytywnej opinii strony polskiej jest realna szansa na dofinansowanie projektu w 85 % niezbędnych nakładów tj. w kwocie około 36 mln zł. Związek bardzo aktywnie prowadzi program edukacji ekologicznej  oraz zorganizował system zbiórki odpadów komunalnych od około 3300 gospodarstw domowych oraz podmiotów gospodarczych.

-Dalszą rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Budowa kanalizacji deszczowej w os. 1 Maja i Kopernika B, odwodnienie centrum Lubartowa w ramach „Rewitalizacji Rynku II”, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Waryńskiego, Mostowej, Wojska Polskiego (wspólnie z Gminą Lubartów), remont głównej sieci kanalizacyjnej w ul. Lubelskiej, Rynek I i Słowackiego  metodą bezwykopową (PGK Sp. z o.o.). 

-Budowę Centrum Handlowego przy ul. Kościuszki i rewitalizację Rynku II.

W 2009 r. dokonano wycinki drzew – chorych i kolidujących z planowaną budową targowiska. Rozebrano również kolidujące budynki i obiekty, nie nadające się do remontu lub przebudowy.
W 2010 r. wybudowano zadaszenie zespołu straganów, wykonano stoły do handlu koszykowego, wybudowano oświetlenie placu, nawierzchnie placów, parkingów i dróg wewnętrznych, kanalizację deszczową i przyłącza wodnokanalizacyjnych oraz ogrodzenie.
W 2010 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację I etapu inwestycji polegającego na przebudowie placu po byłym targowisku oraz  ulic: Rynek II, Jana Pawła II, Farnej, 11-go Listopada, Partyzanckiej, Kościuszki, Ogrodowej, Krótkiej i B. Joselewicza wraz z przebudową sieci wodociągowej, linii energetycznych i oświetlenia ulicznego oraz budową kanalizacji deszczowej zakończonej separatorem substancji ropopochodnych. Planowany termin wykonania 31.12.2011 r.
W 2012 roku planowany jest II etap zadania polegający na przebudowie ulic 11-go Listopada c.d.,  Kościuszki c.d. , ulicy bez nazwy, Armii Krajowej, Orlicz-Dreszera, Waryńskiego i Szulca wraz z przebudową sieci wodociągowej i  budową kanalizacji deszczowej oraz remont „Hali targowej”.
Wniosek o dofinansowanie projektu w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych  ze środków RPO WL na lata 2007 – 2013  w ramach 3. Osi Priorytetowej Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne  Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich został złożony w październiku 2010 r.

-Opracowanie kompleksowego projektu poprawy układu komunikacyjnego miasta (budowa nowych ulic, przebudowa skrzyżowań, wyznaczanie ścieżek rowerowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu.

W ramach tego zadania opracowano koncepcję a następnie dokumentację techniczną  na zmianę funkcji ul. Lubelskiej z drogi krajowej na  reprezentacyjną ulicę miejską. m.in. przy współfinansowaniu z firmą Tesco zbudowana kanalizację deszczową i nową nawierzchnię w części południowej miasta, przebudowano skrzyżowania  z ulicami Obywatelska , Krzywe Koło, Mickiewicza, Legionów,  Al. Tysiąclecia, Cicha. Przebudowano  sześć przystanków dla komunikacji autobusowej, oraz wybudowano nową ulicę łącząca ul. Lubelską z Powstańców Warszawy, W okresie kadencji wybudowano jeszcze cztery  nowe ulice tj. Honorata  Koźmińskiego  ze ścieżką rowerową i ks. Jerzego, Popiełuszki  oraz dwie w ramach projektu „Czas na Lubartów” remontując jednocześnie ul. Gazową ze ścieżką rowerową. Przeprowadzono remonty i modernizację  ulic na długości około 7  km.

-Podjęcie działań w celu wpisania drogi wschodniej do rejestru dróg wojewódzkich.

Pismem z dnia 19 czerwca 2007 roku  Burmistrz Miasta wystąpił do Marszałka Województwa z wnioskiem o zaliczenie do kategorii dróg wojewódzkich tzw. „drogi wschodniej’, która będzie łączyła drogę krajową nr .19 z drogą wojewódzką nr. 815.Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego pismem z dnia 31 lipca 2007 roku uznał, że w/w wniosek nie może być pozytywnie rozpatrzony ze względu na negatywne stanowisko Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz, że do dróg wojewódzkich zalicza się drogi stanowiące połączenia miedzy miastami, mające znaczenie dla województwa oraz już istniejące, a droga wschodnia jest na etapie projektowania. Problem zatem jest otwarty.

-Podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw rozbudowy sieci gazowniczej w mieście.

Rozbudową sieci gazowniczej na terenie miasta zajmują się  Karpackie Zakłady Gazownicze. Aktualnie długość sieci wynosi ponad 45 km. Zgodnie ze zgłaszanymi postulatami mieszkańców wybudowano w okresie kadencji sieci w osiedlach: Aleje Zwycięstwa, 3-go Maja, Parkowa, Wierzbowa, oraz w poszczególnych ulicach na terenie miasta np. Piaskowa. Burmistrz aktywnie uczestniczył w spotkaniach organizowanych w sprawie rozwoju sieci gazowej np. na os. Kopernika.

-Podejmowanie działań zmierzających do uregulowania zarządzania ulicami w mieście.

Od 1 stycznia 2008 roku na mocy uchwały Rady Miasta z dnia 9.10.2006 r. została przyjęta do sieci dróg gminnych Miasta Lubartów droga powiatowa – ul. Aleje Zwycięstwa.

-Budowę i modernizację oświetlenia w mieście.

Corocznie modernizuje się i  buduje  oświetlenie dróg gminnych .Ułożono 1632 mb linii kablowej i ustawiono 45 szt. słupów  oświetleniowych co kosztowało 211 tys. zł..

-Opracowanie i realizację rozwiązań komunikacyjnych w zachodniej części miasta we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Powiatem i Gminą Lubartów.

W 2009 r. wybudowano ulicę Koźmińskiego (ponad 500 mb nowej drogi), przebudowano ulicę Przemysłową – dojazdową do terenów przemysłowych o długości ponad 300 m, zmodernizowano skrzyżowania z ulicą Przemysłową i Krańcową oraz z linią kolejową. W celu poprawy bezpieczeństwa wybudowano oświetlenie uliczne (27 punktów), chodnik, 6 przejść dla pieszych i ścieżkę rowerową. Koszt całkowity wyniósł ponad 4.363.183,45 zł z czego 2.149.188 zł stanowiło dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Projekt został zrealizowany w partnerstwie z przedsiębiorcami lubartowskimi.
Ponadto Miasto zawarło z Powiatem Lubartowskim umowę partnerską, której celem jest wspólna realizacja projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1545 L Kozłówka – Nowodwór – Lubartów” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Miasto zobowiązało się do finansowego udziału w tej inwestycji w 2011 roku w wysokości 750 tys. zł.

-Kontynuowanie rewitalizacji parku miejskiego zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i koncepcjami zagospodarowania poszczególnych jego obszarów.

Co roku , konsekwentnie realizuje się kolejne elementy projektu i tak:
Wybudowano linię nawadniającą  kwatery ogrodowe z bukszpanów dł.1000 m.
Wykonano  aranżację roślinną strefy przy bramie.
Wykonano remont ogrodzenia parku  wraz z bramą od strony zachodniej.
Od trzech lat trwa etapowa budowa ogrodzenia od strony ul. Kościuszki.
Przeprowadzono renowacje rowu parkowego.
Zbudowano oświetlenie środkowej części parku
Łączne koszty tego zadania wyniósł 650 tys. zł

EDUKACJA, KULTURA, SPORT I REKREACJA

Planowano:
-Dostosowanie wielkości i zasięgu terytorialnego szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do aktualnych potrzeb społecznych oraz wyposażenie szkół i placówek w niezbędne środki dydaktyczne.

Obwody szkół i przedszkoli w mieście dostosowane są do potrzeb społecznych.
Nowopowstałe  ulice sukcesywnie włączane są do obwodów szkół podstawowych i gimnazjów. Ostatnia aktualizacja obwodów gimnazjów, związana z powstaniem nowych ulic została dokonana uchwałą  Nr XLIV/286/10 z dnia 01.06.2010 roku.
Szkoły i przedszkola corocznie przeznaczają środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych. W roku 2009 wszystkie szkoły podstawowe w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” otrzymały zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy na wyposażenie świetlic lub kącików zabaw. W 2010 roku w ramach tego programu wybudowano plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr. 3. Wszystkie szkoły realizują  różnego rodzaju projekty w ramach których pozyskiwane są środki unijne również na pomoce naukowe i wyposażenie szkół.

-Termomodernizację  placówek oświatowych

W 2006 roku wykonano dokumentację na  termomodernizację  przedszkoli miejskich.
W kolejnym roku złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach ZPORR  który po pozytywnej weryfikacji nie został zrealizowany z braku środków.
W 2009 roku została opracowana dokumentacja na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1, który przeszedł dwa stopnie weryfikacji ale odpadł na trzecim.
W roku bieżącym wykonano stosowną dokumentację dla Szkoły Podstawowej nr.3 i II Liceum Ogólnokształcącego.
Należy projekty te wystawiać do kolejnych konkursów

-Umożliwienie korzystania ze stołówek szkolnych dzieciom w okresie ferii i wakacji.

Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu małego zainteresowania ze strony rodziców. Z wyżywienie w czasie ferii letnich i zimowych korzystają jedynie dzieci uczęszczające do przedszkoli.

-Budowę Lubartowskiego Centrum Kultury.

Wykupiono działki pod budowę oraz pod drogę dojazdową. Opracowano projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 7.1  Infrastruktura kultury RPO WL na lata 2007-2013. Wniosek został pozytywnie oceniony, ale z uwagi na brak środków finansowych znalazł się na liście rezerwowej. 

-Uchwalenie i realizację programu rozwoju kultury w mieście.

Zadanie nie zostało zrealizowane
W związku  z wypowiedzeniem  przez Spółdzielnię Mieszkaniową umów na wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek kultury  zmuszeni zostaliśmy do przeniesienia LOK do pomieszczeń w Gimnazjum nr 2 a filię biblioteki do pomieszczeń Szkoły  Podstawowej nr 3.W związku z tym  społeczność miasta została pozbawiona możliwości dostępu do imprez kulturalnych.

-Inicjowanie i wspieranie organizacji imprez kulturalnych i sportowych o randze krajowej i zagranicznej.

Inicjowane i wspierane były poprzez przekazywanie dotacji następujące wydarzenia kulturalne i sportowe:
Imprezy kulturalne
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego [ LOK ]
Ogólnopolski Konwent Fantastyki „MANTIKORA” [ LOK ]
Ogólnopolskie Spotkania Kultur Alternatywnych „SKA Festiwal” [LOK ]
Rock Alert Festiwal   RAF [ LOK ]
Przegląd Orkiestr Dętych [ z udziałem orkiestr zagranicznych ] [ OSP ]
Ogólnopolski Konkurs – Festiwal Muzyczny [ Lubartowskie Towarzystwo Muzyczne ]
Imprezy sportowe i rekreacyjne:
Ogólnopolskie Biegi „Lewarta” – Grand Prix Polski Wschodniej [ MKL NEFRYT ]
Ogólnopolski Turniej Rodzinny w tenisie stołowym [ MKS „Lewart” ]
Ogólnopolski Turniej Szachowy- Memoriał Ryszarda Czermińskiego [ LOK ]
Święto Roweru [ MKS  „Lewart” ]
Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej [ MKTR „RELAKS” ]

-Wspieranie inicjatyw społecznych i innych działań w zakresie kultury i sportu.

Finansowe wspieranie wydania kolejnych tomów książki „ Lubartów i Ziemia Lubartowska „ [ LTR ] oraz innych wydawnictw dotyczących miasta i regionu [ tomiki wierszy, album fotograficzny „Splendor Lubelszczyzny”.
Finansowe wspieranie wydania medali pamiątkowych z podobiznami zasłużonych mieszkańców Lubartowa,
Finansowe wspieranie renowacji zabytkowych grobów i pomników zasłużonych Lubartowian  na cmentarzu oraz tablic pamiątkowych,
Finansowe wspieranie renowacji zabytkowych obrazów w Kościele Ojców Kapucynów,
Finansowe wspieranie prowadzenia jednej z nielicznych w naszym kraju Izb Tradycji Kolejowej,
Finansowe i organizacyjne  wsparcie jednego z etapów „TOUR DE POLOGNE”

-Budowę Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji.
Zadanie nie zostało zrealizowane , barierą  są  wykupy gruntów. Pozostaje do wykupienia obszar o pow. około 4 ha. o wartości ponad 2,5 mln zł.

-Tworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku, w tym placów zabaw i skateparku, a także modernizację oraz dbałość o istniejące obiekty sportowe i tereny rekreacyjne.

Nabyto działkę gruntu o powierzchni 2437 m  w obrębie 2 – Aleje Zwycięstwa za kwotę 242 tys. zł z przeznaczeniem na infrastrukturę sportową.
Na bieżąco naprawia się i modernizuje place zabaw przy ul. Różanej i Chmielnej.
Utworzono i wyposażono w zabawki plac zabaw przy szkole  Podstawowej nr.4
Zbudowano przy współfinansowaniu  z rządowego programu kompleks sportowy „Orlik” przy  Szkole Podstawowej nr. 3 oraz plac zabaw i nowoczesną bieżnię lekkoatletyczną, zakupiono sprzęt sportowy dla siłowni przy Szkole Podstawowej nr 3, corocznie  zagospodarowuje się tzw. „plażę żydowską” nad Wieprzem, zakupiono sprzęt do siłowni dla potrzeb KPP, udostępnia się staw w parku dla koła wędkarskiego. Realizacja skateparku opóźnia się z winy wykonawcy dokumentacji technicznej.

-Wspieranie działalności klubów, sekcji oraz stowarzyszeń sportowych.

Odbywa się poprzez przekazywania dotacji finansowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez kluby sportowe miasta.
Oprócz działających od wielu lat stowarzyszeń takich jak Miejski Klub Sportowy „Lewart”, Miejski Klub Sportowy „Lewart” Autonomiczna Grupa Sekcji, Lubartowski Uczniowski Klub Sportowy, Młodzieżowy  Klub Lekkoatletyczny „Nefryt”, Uczniowski Klub Sportowy „ Rekord”, Uczniowski Klub Sportowy TOP, Młodzieżowy Klub Sportowy Lubartów w czasie mijającej kadencji rozpoczęły działalność: piłkarski Miejski Klub Sportowy „Pogoń”  oraz pływacki Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Murena”.
 

POLITYKA MIESZKANIOWA

Planowano:
-Wspieranie inicjatyw w zakresie budownictwa mieszkaniowego między innymi poprzez przygotowanie oferty inwestycyjnej dla deweloperów.

Wybudowano przedłużenie ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w kierunku  południowym co umożliwiło budowę nowego osiedla mieszkaniowego gdzie firma deweloperska  wybudowała już cztery bloki mieszkalne, a  kolejne dwa są w realizacji Jeden blok wybudowała też  Spółdzielnia  Mieszkaniowa,  a przygotowany teren pozwala na budowę jeszcze co najmniej sześciu  bloków.

-Pozyskiwanie mieszkań na cele socjalne z wykorzystaniem środków finansowych z programów rządowych i unijnych.

W w/w okresie oddano do użytku 22 lokale mieszkalne w tym:
W  2008 r. 3 lokale przy ul. Mickiewicz 22.
W 2009 r. 19 lokali przy ul. Lubelskiej 107, oraz 7 lokali socjalnych przy ul. Sławińskiego 1. Adaptacja obiektów przy ul. Sławinskiego została sfinansowana w 30% z budżetu państwa. na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. O finansowym wsparciu lokali socjalnych, mieszkań chronionych , noclegowni i domów dla bezdomnych. Lokale socjalne i mieszkalne przyznaje burmistrz w oparciu o zasady określone w Uchwale nr VIII/59/03 Rady Miasta Lubartów z dnia 27 czerwca 2003 r. oraz określa  corocznie wysokość czynszu w trybie zarządzenia .

 
-Kontynuowanie preferencyjnej sprzedaży mieszkań komunalnych oraz wspomaganie pracy Wspólnot Mieszkaniowych.

W okresie kadencji sprzedano 48 lokali mieszkalnych za kwotę 690 tys. zł.

-Kontynuowanie działań zmierzających do rozwoju osiedli: Ogrody, Zwycięstwa, Wierzbowa, Ks. J. Popiełuszki, Łąkowa.

Nabyto pod drogi oraz wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogi na podstawie decyzji 119 działek o łącznej powierzchni 3.8903 ha za łączna kwotę 1098 tys. zł. Podjęto modernizację dróg w osiedlach Aleje Zwycięstwa oraz Wierzbowa , zbudowano przedłużenie ul. Ks. Jerzego Popiełuszki o 280 m w kierunku południowym.

-Realizację programu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi Gminy Miasta Lubartów.

Zasobami mieszkaniowymi miasta zarządza   Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej Sp.  z .o.o. w Lubartowie. Wg. stanu na dzień 21 października  2010 r. Spółka  zarządzała  218 lokalami mieszkalnymi stanowiącymi udział miasta w 24 nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych oraz 89 lokalami znajdującymi się w 16 budynkach stanowiących własność miasta.
Zgodnie z Programem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Lubartów corocznie z budżetu miasta finansuje się  remonty i naprawy w budynkach oraz w  mieszkaniach w  kwocie od 70 do 90 tys. zł.

W DZIEDZINIE OPIEKI SPOŁECZNEJ

Planowano  oprócz realizacji obowiązków ustawowych:
-Adaptację filii Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Reja na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Adaptowano zamiennie obiekt przy ulicy 3-go Maja na osiedlu garbarskim. Dodatkowo w wyniku tego remontu uruchomiono świetlicę środowiskową. Wyremontowano również filię biblioteki. Wszystkie te obiekty są ważne nie tylko dla osiedla ale również dla całego miasta.

-Wykonanie postanowień Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

W kwietniu 2005 roku uchwałą Rady Miasta Lubartów została przyjęta Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów. Określono w niej najważniejsze cele strategiczne, które mają zapewnić bezpieczeństwo socjalne mieszkańcom miasta. Strategia jest wieloletnim dokumentem programowym przewidzianym do realizacji na lata 2005-2015. Stanowi podstawę efektywnego zarządzania działaniami z zakresu polityki społecznej oraz pozyskiwania środków finansowych z budżetu państwa i funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów dotyczących sfery społecznej.
Misją w zakresie rozwiązywania problemów jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i równych szans rozwoju jego mieszkańców oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, minimalizowanie wszelkich zjawisk społecznie negatywnych. W ramach Strategii realizowane są projekty z zakresu: zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego oraz przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu; profilaktyki problemów alkoholowych; aktywizacji i integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; równego dostępu do edukacji, kultury i sportu osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; rozwoju służb społecznych oraz zapewnienia skutecznego systemu pomocy opartego na współpracy instytucjonalnej; profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. Realizacja strategii odbywa się permanentnie wraz z działalnością MOPS.
    Specyficzną działalnością profesjonalną w pomocy społecznej jest praca socjalna. Zadaniem jej jest ułatwienie wzajemnego przystosowania jednostek, rodzin, grup i środowiska społecznego, w którym żyją, oraz rozwijanie poczucia własnej wartości indywidualnej poprzez wykorzystanie możliwości tkwiących w ludziach, we wzajemnych kontaktach oraz w zasobach udostępnianych przez społeczności lokalne. Ogólnie mówiąc, praca socjalna służy rozwiązywaniu problemów.
    Niewątpliwie głównym kierunkiem działania pracownika socjalnego jest pomaganie ludziom w polepszeniu ich funkcjonowania społecznego i umacnianie w nich zdolności do kontaktów z innymi. Dlatego praca socjalna w Ośrodku prowadzona jest we wszystkich środowiskach obejmowanych pomocą społeczną, szczególnie zaś w rodzinach niezaradnych, wielodzietnych i patologicznych. Zatrudnieni w działającym od 2008 r. Zespole Poradnictwa Specjalistycznego: psycholog i pedagog oraz w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym – specjalista pracy socjalnej posiadający przygotowanie z zakresu mediacji w sytuacjach kryzysowych, świadczą porady i udzielają wsparcia osobom i rodzinom, które mają trudności w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.
    Praca socjalna prowadzona jest również na rzecz środowiska lokalnego. W minionych latach pracownicy socjalni byli autorami i inspiratorami wielu projektów socjalnych i prowadzonych akcji. Na stałe w kalendarz wydarzeń Odrodka wpisały się min:
•    projekt skierowany do dzieci z rodzin obejmowanych pomocą społeczną p.n. „Zabawa  karnawałowa dla dzieci”,
•    akcja zbiórki artykułów spożywczych i przemysłowych dla najuboższych mieszkańców miasta w okresie Świąt Wielkanocnych p.n. „Śniadanie  Wielkanocne”,
•    projekt przygotowywany z myślą o osobach starszych p.n. „Międzynarodowy Dzień Osób Starszych”,
•    akcja przygotowywania paczek świątecznych dla rodzin p.n. „Gwiazdka”,
•    projekt skierowany do klientów Ośrodka w okresie Świąt Bożego Narodzenia p.n. „Spotkanie opłatkowe”.
Ponadto pracownicy Ośrodka współpracują z organizacjami społecznymi (Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, Polski Czerwony Krzyż) oraz Kościołem (Parafia pod Wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie, Kościół Zielonoświątkowy) przy dystrybucji żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PEAD. W br. byliśmy współorganizatorami akcji na rzecz osób, które ucierpiały na skutek powodzi. Akcje tego rodzaju przynoszą nie tylko wymierną pomoc materialną ale mają również ważny wymiar społeczny. Stają się formą aktywizacji środowiska lokalnego wokół problemu pomocy innym.  Od 2010 r. Ośrodek udziela uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym (wypłaca stypendia i zasiłki szkolne); realizuje zadania wynikające ze znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. MOPS, realizując ustawowe zadania, wykonuje je w ramach zadań własnych i zleconych gminie, poprzez: rozpoznanie środowiska, diagnozę społeczną, prowadzenie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, przyznawanie zasiłków w zakresie ustalonym ustawami, pomocy rzeczowej, usług opiekuńczych, realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów, prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych oraz Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych.
W opisany powyżej sposób realizowano w okresie kadencji:

-Wspieranie wszelkich inicjatyw działalności charytatywnej i grup samopomocy społecznej.
oraz
-Zintensyfikowanie działań zmierzających do upowszechniania wśród bezrobotnych programu „Zacznij od nowa”.

-W ramach przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu społeczeństwa Miasto realizuje projekt „eInclusion – Lubartów bez barier”.

Przedmiotem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 150 wykluczonym cyfrowo rodzinom o najniższych dochodach z obszaru Miasta Lubartów. Beneficjentami projektu są osoby (gospodarstwa domowe) korzystające ze wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, dzieci i młodzież ucząca się z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych (szkolnych), osoby korzystające ze wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych oraz osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Koszt całkowity projektu wynosi 1.419.314 zł.
W dniu 13.10.2009 roku Miasto podpisało umowę z Instytucją Wdrażającą tj. Władzą Wdrażającą Programy Europejskie o dofinansowanie projektu w wysokości 85% tj. 1.206.416 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclsuion. Planowana realizacja 2010 -2012. W chwili obecnej beneficjenci korzystają już zarówno ze sprzętu, jak i Internetu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Planowano:
-Kontynuowanie i rozwijanie współpracy z policją w zakresie przeciwdziałania patologiom takim jak: narkomania, alkoholizm, przestępczość i wandalizm, a także lepsza koordynacja działań  związanych z utrzymaniem ładu i porządku w mieście, służb komunalnych i policji.

Dobrze układa się współpraca z policją, między innymi przedstawiciel policji jest członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych.  W sesjach Rady Miasta stale uczestniczą przedstawiciele Komendanta Powiatowego. Policja jest współorganizatorem wielu  konkursów , pogadanek, imprez dla dzieci i młodzieży szkół miejskich.

-Rozwój systemu monitoringu w mieście.

W związku ze zmianą siedziby KPP przeniesiono system monitoringu do nowego obiektu, zakupiono dwa nowe monitory LCD, oraz zmieniono miejsce usytuowania kamer  – wszystko na koszt miasta.

AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ – ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Planowano:
-Rozwijanie partnerstwa lokalnego z organizacjami pozarządowymi, 
stowarzyszeniami itp.

Realizowane jest to w stopniu określonym ilością środków pomocowych kierowanych do tych organizacji.

INNE

Planowano:
-Podjęcie działań zmierzających do usprawnienia pracy UM w kierunku lepszej obsługi petentów – uzyskanie ISO 9001(uzależniona od powodzenia projektu)
         
e-Administracja – elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miasta e-Administracja”). Głównym celem projektu jest poprawa dostępu społeczności lokalnej do informacji publicznej oraz poprawa jakości pracy Urzędu Miasta oraz zapewnienie mieszkańcom Lubartowa, a także potencjalnym inwestorom, dostępu do sieci Internet (upowszechnienie Internetu).
Zadanie ma polegać również na stworzeniu elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego w oparciu o istniejącą sieć informatyczną.
Podpisano umowę o dofinansowanie Projektu w wysokości 607.619 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013  w ramach 4. Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne  Działanie 4.1. Koszt całkowity projektu 764.846 zł. W dniu 24 maja 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie oraz umowę na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Planowane zakończenie projektu I kwartał 2011 r.

-Nawiązywanie i rozwijanie współpracy z miastami partnerskimi.

Kontynuowana jest już kilkunastoletnia współpraca z węgierskim miastem Hajdudorog oraz z litewskim Raseinai. W obecnej kadencji nawiązano współprace z ukraińskim miastem  Emilczyn  w ramach Programu Polskiej Pomocy  Zagranicznej   finansowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

To bardzo skrócone sprawozdanie nie zawiera wszystkich informacji czy szczegółów bardzo istotnych dla realizacji zadań. Przyczyną jest próba zachowania jego czytelności, a i tak zajmuje wiele stron.
Podsumowując wykonanie Programu  RM należy stwierdzić, że na 44 punkty programu w całości zrealizowano 10, na bieżąco realizowane są 24 punkty, w toku wykonania pozostaje 7 punktów (dotyczy to inwestycji), a jedynie 3 zadania nie zostały wykonane.
Myślę, że właściwą konkluzją będzie stwierdzenie, że „dobry program, został dobrze wykonany.”
Dziękuję wszystkim, dzięki którym tak się stało.

  Lubartów 10.11.2010r.                                       Jerzy Zwoliński
                                                                                  burmistrz

v

Data opublikowania: 08:11, 10 listopada 2010

Kategorie: Aktualności