Lubartów inwestuje

Inwestycje warte miliony złotych powstały w ubiegłym roku bądź będą realizowane w roku bieżącym w Lubartowie. Zmianie ulegnie nie tylko oblicze  centrum miasta, wiele będzie się działo również na obrzeżach. Przedstawiamy inwestycje już zrealizowana, będące obecnie  w realizacji oraz te które już wkrótce ruszą.

ZREALIZOWANE W 2009 R.

1.    Budowa ulicy Koźmińskiego w Lubartowie.
Wybudowano ponad 500 mb nowej drogi, przebudowano ulicę Przemysłową – dojazdową do terenów przemysłowych o długości ponad 300 m. Ponadto zmodernizowano skrzyżowania z ulicą Przemysłową i Krańcową oraz z linią kolejową. W celu poprawy bezpieczeństwa wybudowano oświetlenie uliczne (27 punktów), chodnik, 6 przejść dla pieszych i ścieżkę rowerową. Koszt całkowity wyniósł ponad 4.363.183,45 zł z czego 2.149.188 zł stanowiło dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 . Projekt został zrealizowany w partnerstwie z przedsiębiorcami lubartowskimi. Inwestycja zakończona.

2.    Budowa ulicy Popiełuszki w Lubartowie
Wybudowano około 300 mb ulicy z chodnikiem i oświetleniem ulicznym. Koszt poniesiony w 2009 roku  wyniósł 671.406,97 zł.  Finansowanie ze środków własnych miasta. Inwestycja zrealizowana.

3.    Adaptacja budynków na mieszkania socjalne.
W efekcie realizacji powstało 19 mieszkań.  Koszt inwestycji w 2009 r. wyniósł 1.209.579,4 zł, z czego 153 024,69 zł stanowi dofinansowanie z rządowego programu finansowego wsparcia tworzenia lokali socjalnych. Inwestycja zakończona.


4.    Budowa targowiska przy ul. Kościuszki w Lubartowie.

Uporządkowano plac pod przyszłe targowisko miejskie. Koszt całkowity poniesiony w 2009 r. wynosi 91.357,42 zł. (usuniecie drzew, rozbiórka obiektów, nadzór archeologiczny, aktualizacja kosztorysów do przetargu, wizualizacja itp.). Finansowanie ze środków własnych miasta. Roboty zakończone.

5.    Modernizacja dróg gminnych miasta Lubartów
    Remont ulicy Lubelskiej
Wyrównanie podbudowy mieszankami min.-bitumicznymi 167 t, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm. 2805 m2, ustawienie  krawężników betonowych15x30 196 mb, wykonanie chodnika z kostki brukowej kol. gr. 6 cm. 747,4 m2  – Koszt  277.687,89 zł.
    Remont ulicy Klonowej
Wykonanie cienkiej warstwy typu „slurry seal” z mieszanki mineralno emulsyjnej na powierzchni 1300 m2 – Koszt 34.892,00 zł.
    Remont ulic: Dębowa, Jesionowa
Nawiezienia kruszywa z kamienia łamanego mieszanka 0-31,5 mm w ilości 420 t, podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej K1-70 i grysów bazaltowych (wraz z oczyszczeniem) – 1640 m2, ręczne wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną – 1,3 Mg, regulacja włazów studni rewizyjnych – 10 szt. Koszt 64.525,80 zł.
    Remont ulicy Królowej Jadwigi
Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej K1-70 i grysów bazaltowych (wraz z oczyszczeniem) – 2200 m2, regulacja włazów studni rewizyjnych  – 12 szt. Koszt 47.043,20 zł.
    Remont ulicy Mieszka I
Nawiezienia kruszywa z kamienia łamanego mieszanka 0-31,5 mm w ilości 358 t, podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej K1-70 i grysów bazaltowych (wraz z oczyszczeniem) – 1000 m2, regulacja włazów studni rewizyjnych – 7 szt. Koszt 45.496,24 zł.
    Remont ulicy Zygmunta Starego
Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej K1-70 i grysów bazaltowych (wraz z oczyszczeniem) – 770 m2, podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna grubość 5 cm – 340 m2, regulacja włazów studni rewizyjnych – 6 szt. Koszt 21.228,00 zł.
    Remont ulicy Aleje Zwycięstwa
Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej K1-70 i grysów bazaltowych (wraz z oczyszczeniem) na powierzchni 500/1000 m2  – 2000,00 m2 , pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej K1-70 i grysów bazaltowych (wraz z oczyszczeniem) na powierzchni 10/100 m2 – 166,00 m2, remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu mieszanki mineralno – asfaltowej o powierzchni do 200 m2 w jednym miejscu – 0,212 Mg , ręczne wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną -12,0 Mg . Koszt 40.436,17 zł.
    Remont ulicy Cisowej
Przełożenie nawierzchni zjazdów, ustawienie krawężników 15×30 na ławie betonowej z oporem 405 mb, wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno – bitumicznymi 104 t, wykonanie naw. jezdni z bet. asfaltowego, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 1202 m2. Koszt 141.192,16 zł.
    Remont ulicy Legionów
Wyrównanie podbudowy mieszankami min.-bitumicznymi 354 t, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm. 2723 m2, ustawienie  krawężników betonowych15x30 810 mb, ustawienie obrzeży betonowych 20×6 461 mb, ustawienie obrzeży betonowych 30×8 107,4 mb, wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm. 1376,5m2 , wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej gr 8 cm 169,7 m2 . Koszt – 617.815,44 zł.
    Remont ulicy Fornalskiej
Wyrównanie podbudowy mieszankami min.-bitumicznymi 70 t, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm. 927 m2, ustawienie  krawężników betonowych15x30 241,7 mb, wykonanie chodnika z kostki brukowej szarej, prostokątnej gr. 6 cm. 361,7 m2. Koszt – 133.928,12 zł.
    Budowa ulicy Żwirki i Wigury
Roboty ziemne koparką podsiębierną z transportem urobku 295 m3, wykonanie koryta mechanicznie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gł. 40 cm 640 m2, wykonanie warstwy odcinającej gr. 10 cm 640 m2, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr 16 cm 640 m2, ustawienie krawężnika 15×30 na ławie betonowej z oporem 225 mb, ustawienie obrzeży betonowych 20×6 – 16 mb, wykonanie nawierzchni ulicy z kostki brukowej, szarej gr. 8 cm – 640 m2. Koszt – 135.895,54 zł.
    Budowa chodnika przy ulicy Popiełuszki
Roboty ziemne 60 m3, wykonanie koryta mechanicznie z profilowaniem gł. 20 cm 170m2, wykonanie warstwy odcinającej gr. 10 cm 170m2, ustawienie krawężnika 15×30 na ławie betonowej z oporem 106 mb, ustawienie obrzeży betonowych 20×6 – 107,5 mb, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szarej gr. 6 cm – 170 m2, demontaż słupów oświetleniowych parkowych – 4 szt., ręczne kopanie rowów dla kabli o gł. 0,8 m i szer. dna wykopu 0,4 m – 110 mb, układanie bednarki w rowach kablowych – 120 mb, ręczne układanie kabli wielożyłowych na nap. znamionowe poniżej 110 kV – 127 mb, montaż słupów oświetleniowych 4 szt. Koszt – 62.990,17 zł.
    Remont  ulicy Mickiewicza
Ręczne wyrównanie podbudowy mieszanką min. – asfalt. – 4 tony, pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej  K1-70 i grysów bazaltowych – 1000 m2. Koszt 20.916,90 zł.
    Remont ulicy Przemysłowej
Uzupełnienie ubytków w nawierzchni bitumicznej drogi przy użyciu masy asfaltowej na gorąco – 52 m2. Koszt – 8.247,00 zł.
    Remont chodnika przy ulicy 3go Maja
Ułożenie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej wraz z wymiana krawężnika na odcinku od ulicy Harcerskiej do ulicy Wieniawskiego. Koszt – 29.700,00 zł.
    Remont chodnika przy ulicy Leśnej
Ułożenie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej wraz z wymiana krawężnika (na wysokości stacji paliw). Koszt -11.265,27 zł.
    Budowa odcinka chodnika przy ulicy Łąkowej
Wykonanie odcinka chodnika z kostki brukowej (na wysokości posesji szpitala). Koszt – 7.788,66 zł.
    Remont nawierzchni ulic gruntowych
Wyrównanie równiarką, uzupełnienie ubytków, wyprofilowanie, uwałowanie. Koszt – 28.441,86 zł.
    Bieżące utrzymanie dróg gminnych
Zakup usług, zakup materiałów, remonty cząstkowe jezdni i chodników. Koszt – 153.343,90 zł.

6.    Budowa oświetlenia dróg i placów Lubartowa
    Budowa oświetlenia drogowego ul. Krańcowa
Ułożono 363 mb linii kablowej, i ustawiono  słupy oświetleniowe  wraz z oprawami- szt 8  . Koszt – 52.800,00
    Budowa oświetlenia chodnika przy Przedszkolu Nr 5.
Ułożono 105 mb linii kablowej, i ustawiono słupy oświetleniowe  wraz z oprawami- szt 4. Wykonano instalację zasilającą i zabezpieczającą oraz  pomiarowa obwodu oświetleniowego. Koszt – 19.154,00

7.    Zadania inwestycyjne w parku miejskim
    budowa wydzielonego oświetlenia w parku
Położenie linii kablowej -223 mb , montaż słupów oświetleniowych z oprawami – 10 szt. Koszt – 31.500,00
    budowa ogrodzenia od strony ul. Kościuszki – II -etap
Budowa 12 przęseł na długości 129,60 mb, montaż elementów metalowych – 10 przęseł. Koszt – 61 249,00
    renowacja rowu parkowego – I etap
Przebudowa  2 budowli wodnych, oczyszczanie i konserwacja rowu na odcinku od źródła do budowli nr 2. Koszt – 255 932,58
                                     
8.    Inwestycje w jednostkach oświatowych
    Szkoły podstawowe – 171 000 zł:
Termomodernizacja obiektów szkolnych i remont basenu w Szkole Podstawowej Nr 3 – 100 000 zł oraz modernizacja łazienki i korytarza w Szkole Podstawowej Nr 1.
    Gimnazja – 86 600 zł:
Dokończenie drogi wewnętrznej i modernizacja starego budynku w Gimnazjum nr 2.
    Przedszkola miejskie – 211 000 zł:
Oddymianie klatek schodowych we wszystkich przedszkolach miejskich.

W TRAKCIE REALIZACJI

1.    Czas na Lubartów – kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje
    W ramach projektu wybudowane zostaną drogi umożliwiające obsługę tworzonych terenów inwestycyjnych wraz z uzbrojeniem w postaci: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej oraz kanalizacji umożliwiającej wstrzelenie światłowodu oraz zmodernizowana zostanie ulica Gazowa. Ponadto, z zaoszczędzonych w wyniku przetargu środków, planuje się wybudować ścieżkę rowerową z chodnikiem wzdłuż ulicy Gazowej oraz wykonać oświetlenie terenu.
    Cały obszar inwestycyjny pomiędzy ul. Lipową a Nowodworską, który zostanie uruchomiony dzięki realizacji niniejszego projektu posiada powierzchnię ponad 57 ha. Miasto będąc właścicielem terenów o łącznej powierzchni ponad 21 ha przystąpiło w 2008 roku do procesu scalenia nieruchomości na obszarze około 40 ha. Pozwoli to na uzyskanie jednolitych terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni około 20 ha, a następnie zaoferowanie ich przedsiębiorcom.
    Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 6 157 646 zł. z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka działania I.3 „Wspieranie innowacji”z czego 1.904.584,37 zł wpłynęło na konto Miasta w 2009 r.(refundacja kosztów poniesionych od początku realizacji projektu). Koszt całkowity projektu wynosi 9 278 523 zł.
    Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie IV kwartał 2010 r.

2.    e-Administracja – rozwój usług publicznych on- line z zapewnieniem bezpłatnego dostępu do Internetu w centrum Lubartowa
    Głównym celem projektu jest poprawa dostępu społeczności lokalnej do informacji publicznej oraz poprawa jakości pracy Urzędu Miasta oraz zapewnienie mieszkańcom Lubartowa, a także potencjalnym inwestorom, dostępu do sieci Internet (upowszechnienie Internetu).
    Zadanie ma polegać również na stworzeniu elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego w oparciu o istniejącą sieć informatyczną.
    Projekt został zaakceptowany do dofinansowania Projektu w wysokości 85% (607.619 zł) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013  w ramach 4. Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne  Działanie 4.1. Planowany koszt całkowity projektu wynosi 714.846 zł.
    Planowane zakończenie projektu 2010 r.
3.    eInclusion – Lubartów bez barier
    Przedmiotem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 150 wykluczonym cyfrowo rodzinom o najniższych dochodach z obszaru Miasta Lubartów. Beneficjentami projektu będą osoby (gospodarstwa domowe) korzystające ze wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, dzieci i młodzież ucząca się z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych (szkolnych), osoby korzystające ze wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych oraz osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
    Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 85% (1.206.416 zł) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Koszt całkowity projektu wynosi 1.419.314 zł.
    Projekt jest w trakcie realizacji. W marcu br. planowane jest dostarczenie sprzętu i podłączenie do Internetu wszystkich beneficjentów.

4.    Termomodernizacja filii biblioteki przy ul. 3 Maja z przebudową ogrodzenia
Trwają roboty budowlane. Planowany koszt. około 250 tys. zł. Planowane zakończenie I kwartał 2010 r.

5.    Budowa targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki (kontynuacja)
    Kontynuacja rewitalizacji polegająca na budowie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki. Inwestycja wynika z dokumentów programowych miasta: Strategii Rozwoju Miasta Lubartów do roku 2015, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, Programu Rozwoju Lokalnego i Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubartów na lata 2009 – 2015. W grudniu 2009 roku podpisano umowę z Wykonawcą na realizację  I etapu obejmującą budowę zadaszenia zespołu straganów o powierzchni użytkowej 602,10 m2, wykonanie 34 stołów do handlu koszykowego, budowę oświetlenia placu, budowę nawierzchni placów, parkingów i dróg wewnętrznych, budowę kanalizacji deszczowej i przyłączy wod-kan oraz budowę ogrodzenia.
    Zakończenie I etapu inwestycji w 2010 roku,  finansowanie ze środków własnych miasta. Planowany koszt I etapu – około 1,4 mln zł.

Pełny wykaz wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych nie objętych wieloletnimi planami inwestycyjnymi w 2010 roku zawiera Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/2/248/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. (uchwała budżetowa). W internecie można to znaleźć pod tym adresem http://lubartowum.bip.e-zeto.com/public/get_file.php?id=168791

PLANOWANE DO REALIZACJI W 2010 R. i w latach późniejszych

1.    Budowa Lubartowskiego Centrum Kultury Europejskiej
    Zadanie polega na budowie  Lubartowskiego Centrum Kultury Europejskiej. Projekt obejmuje budowę dwubryłowego obiektu w formie prostokąta o wymiarach 50,97×46,95m, powierzchni użytkowej netto  2444 m2 i kubaturze 19 884,1 m3, którego dwie bryły, symbolizują dwie różne strefy funkcjonalne: Domu Kultury i Zespołu Sal Widowiskowych.
    Na działce przewidzianej na LCKE o powierzchni 7 506 m2 będą zlokalizowane parkingi na 120 miejsc, w tym i5 miejsc dla osób niepełnosprawnych, chodniki i alejki dla pieszych, taras, szerokie schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, trawniki, nasadzenia roślinności i drzew. Teren pod miejsca parkingowe może również być wykorzystywany do ustawienia instalacji dla  imprez organizowanych na wolnym powietrzu.
    Na ten cel Miasto zakupiło brakujące tereny oraz zorganizowało konkurs architektoniczny  na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej. Nagrodzone zostały dwie prace konkursowe, które najbardziej spełniały oczekiwania Zamawiającego. Po przeprowadzonych negocjacjach podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem do marca 2010 r.  Inwestycja wynika z dokumentów programowych miasta: Strategii Rozwoju Miasta Lubartów do roku 2015 i Programu Rozwoju Lokalnego.
    Realizacja projektu jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych na ten cel. W dniu 2.10.2009 r. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie Projektu w wysokości 70% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013  w ramach Działania 7.1  Infrastruktura kultury i turystyki. Koszt projektu około 20 mln zł. Projket uzyskał pozytyną ocenę jednak znalazł się na liście rezerwowej z szansą na dofianansowanie. 

2.    Rewitalizacja Centrum Miasta Lubartowa – zagospodarowanie Rynku II

    Kontynuacja rewitalizacji realizowanej w ramach projektu pt.: „Rewitalizacja centrum miasta Lubartowa” finansowanego z programu Phare 2000 SSG Małe Inwestycje Infrastrukturalne. Lubartów pozyskał dotację w wysokości ponad 294 tys. euro. W ramach projektu zmodernizowana została nawierzchnia placów, ulic i chodników w centrum miasta o pow. ok. 1,5 ha, łącznie z wykonaniem kanalizacji burzowej, przebudową sieci wodociągowej oraz elementami małej architektury, takimi jak fontanna, wodopoje, ławeczki.
    Inwestycja wynika z dokumentów programowych miasta: Strategii Rozwoju Miasta Lubartów do roku 2015, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, Programu Rozwoju Lokalnego i Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubartów na lata 2009 – 2015.
Inwestycja będzie polegała na:
    budowie sieci kanalizacji deszczowej w centrum miasta Lubartowa w ulicach: Kościuszki, Farnej, Armii Krajowej, Jana Pawła II, Orlicz-Dreszera, 11-go Listopada, Rynek II i Joselewicza o łącznej długości 1630,5 m wraz z wpustami ściekowymi – szt. 86 i przykanalikami od wpustów o łącznej długości 402,5 m.
    przebudowie sieci wodociągowej tj. głównych przewodów wodociągowych i przyłączy wodociągowych na odcinkach przebiegających w pasach drogowych, obejmującego dalszą część ul. Cmentarnej, ul. Kościuszki, dalszą część ul. Armii Krajowej, ul. 11-go Listopada,
ul. Farną, ul. Krótką, ul. Jana Pawła II i teren targowiska miejskiego, z uwzględnieniem przedłużenia przebudowywanego odcinka sieci wodociągowej w ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Partyzancką.Ogółem w zakres opracowania wchodzi 1018,5 m głównych przewodów wodociągowych i 337,0 m przyłączy wodociągowych.
    przebudowie placu położonego przy ul. Rynek II (obecnie targowisko miejskie), przebudowie ulic Rynek II, Joselewicza, Kościuszki, Orlicz – Dreszera, Krótka, Ogrodowa o długości ok 43 mb; bez nazwy o długości ok 48 mb  działka nr 569; 11-go Listopada; Farna na odcinku od skrzyżowania z ul. Rynek II do skrzyżowania z ulicą Partyzancką; Jana Pawła II na odcinku od placu przy ul. Rynek II do skrzyżowania z ulicą 11-go Listopada; Farnej na odcinku od placu przy ul. Rynek II do skrzyżowania z ulicą 11-go Listopada; Armii Krajowej od skrzyżowania z ulicą Lubelską do skrzyżowania z ulicą 11-go Listopada wraz z wejściem do Urzędu Miasta i placem pomiędzy Urzędem Miasta i DH „Merkury”; Partyzancka od ulicy Kościuszki do ulicy Ogrodowej  poprzez wymianę nawierzchni placów, ulic i chodników, wprowadzeniu elementów małej architektury (ławki gazony, zdrój uliczny, wodopój, maszty flagowe, kosze na śmieci) oraz budowie oświetlenia placu i ulicy Rynek II.
Studium wykonalności dla tego projektu wykonane zostało w ramach wsparcia ze środków unijnych. Trwa aktualizacja ww. studium wykonalności polegająca na dostosowaniu do wymogów RPO WL i nowych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego. Wniosek o dofinansowanie projektu ze środków RPO WL na lata 2007 – 2013  w ramach 3. Osi Priorytetowej Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne  Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich zostanie złożony przy najbliższym naborze na ww. działanie.
    Koszt całkowity 8,4 mln zł. W 2010 r. planowane jest wykonanie I etapu projektu. 

3.    Modernizacja ulic Lubelskiej, Rynek I i Słowackiego w Lubartowie wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej
    Inwestycja będzie polegała na modernizacji głównej ulicy miasta wraz z przebudową skrzyżowań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej na usprawnienie komunikacji w ciągu ulic Lubelska, Rynek I i Słowackiego.
    Projekt wynika z dokumentów programowych miasta: Strategii Rozwoju Miasta Lubartów do roku 2015, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, Programu Rozwoju Lokalnego i Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubartów na lata 2009 – 2015. Miasto zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu w wysokości 50% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) na lata 2007-2013  w ramach 5. Osi Priorytetowej Transport Działanie 5.1 Lokalny Układ Transportowy lub z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
    Planowane zakończenie realizacji projektu – 2011. Koszt całkowity około 10 mln zł.

4.    Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 1 w    Lubartowie wraz z przebudową boiska sportowego
    Zadanie polega na kompleksowej termomodernizacji obiektu Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum Nr 1 i hali sportowej w Lubartowie wraz z modernizacją układu centralnego ogrzewania wymienionych budynków. Projekt obejmuje również nowoczesne zagospodarowanie całości otoczenia sportowego szkoły, umożliwiającego udostępnienie otwartej infrastruktury sportowej mieszkańcom miasta.
    Projekt wynika z dokumentów programowych miasta: Strategii Rozwoju Miasta Lubartów do roku 2015 i Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubartów na lata 2009 – 2015. Opracowano dokumentacje techniczną dla projektu oraz uzyskano pozwolenie na budowę, przygotowano studium wykonalności. W 2009 roku Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie Projektu w wysokości 80% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013  w ramach 8. Osi Priorytetowej Infrastruktura społeczna  Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa.
    Projekt został pozytywnie oceniony, ale z uwagi na brak środków znalazł się na liście rezerwowej.

5.    Modernizacja obiektów szkolnych i sportowych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja zlokalizowanych w Lubartowie przy ul. 1-go Maja 66-74
    Projekt obejmuje termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubartowie oraz budowę obiektów sportowych i przebudowę hali basenowej, a także uporządkowanie otoczenia modernizowanego budynku. Opracowano część dokumentacji technicznej dla projektu. Przygotowano studium wykonalności. W 2010 planuje się opracowanie pozostałej dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji projektu oraz przebudowę bieżni boiska „Orlik”.
    Wniosek o dofinansowanie projektu ze środków RPO WL na lata 2007 – 2013  w ramach 8. Osi Priorytetowej Infrastruktura społeczna  Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa zostanie złożony przy najbliższym naborze na ww. działanie.

6.    Budowa Skateparku
    Projekt polega na budowie płyty wraz z urządzeniami (przeszkodami) służącymi do jazdy  na rolkach, deskorolkach itp. oraz urządzeniu zieleni. Planowana realizacja w 2010 r. Koszt około 350 tys. zł. 
                                                     
7.    Teraz biznes – budowa Lubartowskiej Strefy Gospodarczej
    Projekt wynika z założeń przyjętych w realizowanym projekcie „Czas na Lubartów –  kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje”. Założono, że dla pełniejszego wykorzystania możliwości obszaru i wyznaczenia nowych kierunków jego rozwoju, Miasto opracuje Program Rozwoju Strefy Gospodarczej Lubartowa. Będzie to dokument ukierunkowujący działania władz podejmowane na rzecz rozwoju przedsiębiorczości po realizacji projektu. W ramach projektu zostaną opracowane materiały informacyjne i promocyjne, elementy kampanii multimedialnej, folder promujący przedsiębiorców, które zostaną zaprezentowane na targach i imprezach branżowych. Projekt obejmuje również budowę portalu gospodarczego miasta – strony www z bazą ofert inwestycyjnych itp. oraz powołanie komórki ds. pozyskiwania i obsługi inwestorów.     Projekt będzie realizowany w latach 2010 – 2011 z 85% udziałem środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 B Marketing gospodarczy RPO WL. Koszt całkowity 442 500 zł.

8.    Budowa ulicy Kozłowieckiej w Lubartowie
    Projekt polega na budowie ulicy miejskiej dojazdowej do terenów przemysłowych w zachodniej części miasta. Miasto zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu w wysokości 50% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) na lata 2007-2013  w ramach 5. Osi Priorytetowej Transport Działanie 5.1 Lokalny Układ Transportowy lub z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
    Koszt całkowity około 1,2 mln. Lata realizacji 2010-2011.

9.    Inwestycje w jednostkach oświatowych w 2010 ROKU
1)    Przebudowa łącznika i wydzielenie stref przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej Nr 3 – 120 000zł;
2)    Przebudowa kuchni i klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 – 180 000zł;
3)    Oddymianie klatki schodowej w drugim budynku  Przedszkola Miejskiego Nr 4 – 60 000zł;
4)    Wykonanie dokumentacji na modernizację kotłowni w Gimnazjum Nr 2 – 25 000 zł;
5)    Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 – 350 000 zł;
6)    Budowa skateparku – 350 000zł;
7)    Termomodernizacja w Gimnazjum Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 1 – 4 900 000 zł;
8)    Modernizacja obiektów szkolnych i sportowych w Szkole Podstawowej Nr 3 – 410 000 zł.

Data opublikowania: 15:04, 22 kwietnia 2010

Kategorie: Aktualności