Czy grozi nam utrata unijnych milionów?

Lubartów może stracić ponad 10 milionów złotych unijnego dofinansowania, a ponadto może być zobowiązany do zwrotu wydanych już środków.

Realizowane obecnie projekty „Czas na Lubartów – kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje” o wartości ok. 9,2 mln złotych oraz projekt eInclusion – Lubartów bez barier o wartości  ponad 1,4 mln zł., mogą stracić dofinansowanie z UE  (patrz w załącznikach zapisy odpowiednich umów).  W sytuacji powstania zarządu komisarycznego w Lubartowie, który jest konsekwencją odwołania burmistrza w referendum, umowy w sprawie realizacji projektów mogą zostać rozwiązane. Konsekwencją takiego rozwiązania jest konieczność zwrotu już otrzymanego dofinansowania. W przypadku projektu „Czas na Lubartów” miasto otrzymało dotychczas dofinansowanie w wysokości blisko 2 mln zł. Przy zwrocie kwoty wraz z odsetkami będzie to więcej niż 2 mln zł. Koszty odszkodowań z tytułu konieczności rozwiązania kontraktów z firmami wykonawczymi dodatkowo powiększą te straty. Wpływ negatywny takiej sytuacji na rozwój gospodarczy miasta, zahamowanie procesu powstawania nowych miejsc pracy i inne konsekwencje wypływające z tego są łatwe do przewidzenia. Projekty o których mowa wyżej, realizowane są przez Wydział Rozwoju Gospodarczego UM Lubartów.

Data opublikowania: 15:04, 22 kwietnia 2010

Kategorie: Aktualności