”eInclusion – Lubartów bez barier”

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza otwarty nabór osób do objęcia wsparciem w ramach projektu „eInclusion – Lubartów bez barier”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Osi Priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do:

– gospodarstw domowych korzystających ze wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
– gospodarstw domowych korzystających ze wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
– dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,
– osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
 

Nabór przeprowadzony zostanie w dniach 29 października – 30 listopada 2009 r. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie można złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów, I piętro, pok.108.

Lista zgłoszeniowa będzie dostępna również w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. 3 Maja 24a w Lubartowie.

Kwalifikacja osób do objęcia wsparciem w ramach projektu zostanie przeprowadzona w grudniu 2009 r. W ramach przedmiotowego projektu osoby wykluczone cyfrowo otrzymają bezpłatny dostęp  do Internetu, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz pomoc techniczną informatyków świadczoną w okresie realizacji projektu.

 Bliższych informacji na temat projektu udziela Pan Piotr Turowski, Urząd Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów, II piętro, pok. 216, tel. 81 854-46-21. 

Data opublikowania: 15:10, 29 października 2009

Kategorie: Komunikaty