XXXIV Sesja Rady Miasta

O zmianie w regulaminie udzielania stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Lubartowa, nadaniu nazw nowoprojektowanym planie, realizacji inwestycji drogowych wspólnie powiatem decydowali min. lubartowscy radni podczas XXXIV Sesji Rady Miasta 9 września.

Przy dyskusji na projektem uchwały o nazewnictwie ulic choć pojawiły się propozycje zmian ostatecznie przyjęte zostały te proponowane w projekcie uchwały. I tak pojawiły się nazwy ul. Topolowa, Bohaterów Monte Cassino, Wojska Polskiego, gen. Stanisława Maczka, gen. Władysława  Andersa i gen. Jana Wojciecha Kiwerskiego. W trakcie obrad burmistrz Jerzy Zwoliński jako wnioskodawca wycofał projekt uchwały o określeniu zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami. Jak poinformował burmistrz, zostanie ona ponownie skierowana pod obrady po wprowadzeniu poprawek. Jednogłośnie przyjęte zostały natomiast uchwały o przystąpienia do wspólnej z powiatem realizacji projektu pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w ciągu ulic Lubelska, Rynek I i Słowackiego w Lubartowie”  oraz zabezpieczeniu środków na inwestycję realizowaną w ramach Programu  Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. W ramach tzw. schetynówek istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na realizację zadań związanych z budową dróg zgodnie z jego celami, czyli wsparciem przebudowy, budowy lub remontu kluczowych  odcinków dróg gminnych i powiatowych, prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego. Drugim głównym celem jest zaś wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych. Jednym z kryteriów oceny wniosków (10 punktów z 30 możliwych do uzyskania) jest współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego. Preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie m.in. pomiędzy gminą, a powiatem. Jak poinformował burmistrz Zwoliński – na takich właśnie partnerskich zasadach współpracy dwóch  samorządów różnych szczebli zależało miastu przy realizacji inwestycji choćby drogowych. W ramach przygotowywanego projektu ma zostać wykonany remont ulicy Słowackiego od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Chopina i samego wiaduktu, zmiany w funkcjonowaniu oświetlenia na  skrzyżowaniu Słowackiego, Lipowa oraz zmiany organizacji ruchu na odcinku od skrzyżowania przy pałacu do ul. Parkowej. Zaplanowany do remontu został również  Zaplanowany do remontu został również odcinek Lubelskiej od Hutniczej do Kolejowej. Tradycyjnie najgorętszymi fragmentami sesji Rady Miasta były punkty obrad poświęcone interpelacjom i zapytaniom radnych oraz wolnym wnioskom. Tutaj oprócz licznych propozycji radnych na podgrzanie dyskusji wpłynął temat tego kto ma płacić za oświetlenie terenów lubartowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Data opublikowania: 15:08, 10 września 2009

Kategorie: Aktualności