„Czas na Lubartów”

Za 6 milionów złotych powstanie w Lubartowie 57 hektarów uzbrojonych terenów inwestycyjnych. Środki na tę inwestycję pochodzą z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

 5 sierpnia w Urzędzie Miasta Lubartów podpisano umowę na realizację inwestycji pn. „Czas na Lubartów  – kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje”.  Ze strony Miasta umowę podpisał  burmistrz Jerzy Zwoliński, przy kontrasygnacie Skarbnika Lucyny Biskup. W imieniu wykonawcy:  konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. oraz Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „INSTEL” sp.j. z Zielonej Góry reprezentowane przez Henryka Miducha i Pawła Urbana – Prokurentów PRD. Roboty budowlane rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu. Zgodnie z umową zakończenie robót przewidywane jest na 30 września 2010 roku.  Projekt będzie realizowany dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 6 mln zł z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka działania I.3 „Wspieranie innowacji”.  W ramach projektu wybudowane zostaną drogi umożliwiające obsługę tworzonych terenów inwestycyjnych wraz z uzbrojeniem w postaci: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej oraz kanalizacji umożliwiającej wstrzelenie światłowodu oraz zmodernizowana zostanie ulica Gazowa.  Teren objęty projektem stanowi obszar przeznaczony pod produkcję, z dopuszczeniem lokalizowania usług komercyjnych.  Cały obszar inwestycyjny pomiędzy ul. Lipową a Nowodworską, który zostanie uruchomiony dzięki realizacji niniejszego projektu posiada powierzchnię ponad 57 ha. Miasto będąc właścicielem terenów o łącznej powierzchni ponad 21 ha przystąpiło w 2008 roku do procesu scalenia nieruchomości na obszarze około 40 ha. Pozwoli to na uzyskanie jednolitych terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni około 20 ha, a następnie zaoferowanie ich przedsiębiorcom.  Przygotowane w ramach niniejszego projektu tereny inwestycyjne zostaną zaoferowane inwestorom lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, na inwestycje o co najmniej lokalnym charakterze innowacyjności, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Oferta zostanie skierowana do przedstawicieli każdej branży, a o wyborze inwestycji, w sytuacji wielości ofert, będzie decydował stopień jej innowacyjności.

Data opublikowania: 00:22, 6 sierpnia 2009

Kategorie: Aktualności