Czas na Lubartów

Gigantyczna inwestycja ruszy już wkrótce w Lubartowie. 20 kwietnia br. na adres Burmistrza Miasta Lubartów wpłynęła informacja z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o zatwierdzeniu wyniku pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Czas na Lubartów – kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje”.

Projekt otrzyma  dofinansowanie w wysokości około 6 mln zł z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach działania I.3 „Wspieranie innowacji”.  Przedmiotem projektu jest kompleksowe przygotowanie terenu przy ul. Gazowej w Lubartowie pod inwestycje. Teren objęty projektem stanowi obszar przeznaczony pod produkcję, z dopuszczeniem lokalizowania usług komercyjnych. Cały obszar inwestycyjny pomiędzy ul. Lipową a Nowodworską, posiada powierzchnię ponad 57 ha. Miasto będąc właścicielem terenów o łącznej powierzchni ponad 21 ha przystąpiło w 2008 roku do procesu scalenia nieruchomości na obszarze około 40 ha. Pozwoli to na uzyskanie jednolitych terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni około 20 ha. W ramach projektu wybudowane zostaną drogi umożliwiające obsługę tworzonych terenów inwestycyjnych wraz z uzbrojeniem w postaci: kanalizacji sanitarnej,  deszczowej, sieci wodociągowej oraz kanalizacji umożliwiającej wstrzelenie światłowodu oraz zmodernizowana zostanie ulica Gazowa.  Powstałe tereny inwestycyjne zostaną zaoferowane inwestorom lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, na inwestycje o co najmniej lokalnym charakterze innowacyjności, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Oferta zostanie skierowana do przedstawicieli każdej branży, a o wyborze inwestycji, w sytuacji wielości ofert, będzie decydował stopień jej innowacyjności. Skierowanie oferty inwestycyjnej do  nieograniczonego kręgu odbiorców, przy zachowaniu kryterium innowacyjności lokowanej inwestycji, jest w obecnej sytuacji gospodarczej zachowaniem optymalnym, zapewniającym możliwość  osiągnięcia założonych rezultatów projektu. Podyktowane jest to również tym, iż nowo powstałe   tereny inwestycyjne mogą być wykorzystywane pod każdy rodzaj działalności. Wkrótce zostanie podpisana umowa o dofinansowanie projektu,  a następnie zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane, które powinny rozpocząć się na początku lipca 2009 r. Planowane zakończenie robót – koniec 2010 roku.

Data opublikowania: 00:04, 24 kwietnia 2009

Kategorie: Aktualności