Inwestycje Miasta Lubartów na 2009 r.

Zapowiada się mocny rok w inwestycjach miejskich, zaplanowanych zostało szereg istotnych działań realizację niektórych już rozpoczęto. Tylko na same inwestycje drogowe miasto wyda około 12 milionów złotych.

Inwestycje Miasta Lubartów planowane do realizacji w 2009  roku

1. Czas na Lubartów – kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje – koszt całkowity projektu – 9,24 mln zł, dofinansowanie – około 6 mln zł.

Projekt polega na kompleksowym przygotowaniu terenów przy ulicy Gazowej w Lubartowie pod inwestycje, a następnie zaoferowanie ich potencjalnym inwestorom. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny te są przeznaczone pod produkcję z dopuszczeniem usług komercyjnych. W ramach projektu przewiduje się wybudowanie nowych dróg oraz remont ulicy Gazowej wraz z ich odwodnieniem, a także budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz sieci kanalizacji światłowodowej. Inwestycja wynika z dokumentów programowych miasta: Strategii Rozwoju, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, Programu Rozwoju Lokalnego.
Projekt znajduje się na liście projektów ujętych w  Planie Inwestycyjnym Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu  przewidziana jest na lata 2007-2011. Pozyskano grunty pod drogi, opracowano dokumentację techniczną oraz studium wykonalności, uzyskano pozwolenie na budowę oraz złożono wniosek o dofinansowanie. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane. W 2009 roku będzie prowadzony również proces scalenia i podziału gruntów zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 4 lipca 2008 r.

2.Budowa ulicy Koźmińskiego w Lubartowie – koszt całkowity projektu 4,45 mln zł, dofinansowanie 2, 225 mln zł.
    
Projekt polega na budowie ulicy Koźmińskiego o dł. 525 mb,  przebudowie drogi dojazdowej do terenów przemysłowych, skrzyżowania  z ulicą Lubelską i Krańcową  wraz z infrastrukturą towarzyszącą (chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne, odwodnienie, przebudowa przejazdu kolejowego oraz kolidującej infrastruktury technicznej)  w zachodniej części miasta, zapewniającej bezpośredni dostęp do terenów przemysłowych. Stanowi I etap budowy „drogi zachodniej”. Inwestycja wynika z dokumentów programowych miasta: Strategii Rozwoju, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, Programu Rozwoju Lokalnego. Projekt przygotowany do realizacji. Inwestycja będzie współfinansowana w 50%. z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (druga lokata na liście zakwalifikowanych wniosków). Realizacja projektu w 2009 roku.

3. Budowa ul. Ks. J. Popiełuszki w Lubartowie – koszt całkowity 711 tys. zł.

Inwestycja będzie polegała na przedłużeniu na odcinku 290,3 mb ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w kierunku południowym do ul. Piaskowej wraz z budową oświetlenia ulicznego. Powyższe zapewni dojazd do osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych oraz do terenów przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne, na których budowane są nowe bloki. Projekt wynika z dokumentów programowych miasta: Strategii Rozwoju, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, Programu Rozwoju Lokalnego.
Projekt przygotowany do realizacji. Znajduje się na liście rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) na lata 2007-2013  w ramach 5. Osi Priorytetowej Transport Działanie 5.1 Lokalny Układ Transportowy. Miasto zamierza w 2009 roku wybudować drogę z własnych środków, a następnie ubiegać się o zwrot 85% w ramach RPO.

4.Modernizacja ulicy Lubelskiej, Rynek i Słowackiego w Lubartowie wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej – koszt całkowity 10 mln zł.

Inwestycja będzie polegała na modernizacji głównej ulicy miasta wraz z przebudową skrzyżowań.
Projekt wynika z dokumentów programowych miasta: Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Programu Rozwoju Lokalnego.
Opracowano koncepcję programową przebudowy ww. ulic.
Miasto zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) na lata 2007-2013  w ramach 5. Osi Priorytetowej Transport Działanie 5.1 Lokalny Układ Transportowy oraz  z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
Planowana realizacja w latach 2009 – 2011. W 2009 roku zostanie wyremontowany odcinek  od ulicy Obywatelskiej do ul. Aleje Tysiąclecia wraz z chodnikiem po stronie wschodniej od ul. Krzywe Koło do ul. Mickiewicza.

5. Adaptacja budynków na mieszkania socjalne – koszt całkowity 1, 22 mln zł.

Trwają prace budowlane polegające na adaptacji budynków przy ul. Lubelskiej 107 oraz budynków po byłej bazie ZGK przy ul. Sławińskiego 1 na cele budownictwa socjalnego. Uzyskano dofinansowanie w wysokości ok. 30% wartości inwestycji z rządowego programu finansowego wsparcia tworzenia lokali socjalnych obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego  w Warszawie. Realizacja w latach 2008-2009.

6. Rewitalizacja centrum Lubartowa – zagospodarowanie Rynku II – koszt całkowity 7,6 mln zł.

Kontynuacja rewitalizacji realizowanej w ramach projektu pt.: „Rewitalizacja centrum miasta Lubartowa” finansowanego z programu Phare 2000 SSG Małe Inwestycje Infrastrukturalne, na który Lubartów pozyskał dotację w wysokości ponad 294 tys. euro. W ramach projektu zmodernizowana została nawierzchnia placów, ulic i chodników w centrum miasta o pow. ok. 1,5 ha, łącznie z wykonaniem kanalizacji burzowej, przebudową sieci wodociągowej oraz elementami małej architektury, takimi jak fontanna, wodopoje, ławeczki. Inwestycja wynika z dokumentów programowych miasta: Strategii Rozwoju, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, Programu Rozwoju Lokalnego i Lokalnego Programu Rewitalizacji Lubartowa. W okresie budżetowym 2007-13 zostanie złożony kolejny projekt, uzupełniający proces rewitalizacji centrum w ramach RPO WL  3. Oś Priorytetowa Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne Działanie 3.2 Rewitalizacja miast i zdegradowanych obszarów zurbanizowanych. Przygotowana jest dokumentacja techniczna oraz uzyskane pozwolenie na budowę. Celem projektu jest przywrócenie funkcji reprezentacyjnej placu przy ul. Rynek II. Studium wykonalności dla tego projektu wykonane zostało w ramach wsparcia ze środków unijnych. Trwa aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Lubartowa oraz ww. studium wykonalności polegająca na dostosowaniu do wymogów RPO WL i nowych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego. Planowane lata realizacji projektu 2008 (sprawy formalno – prawne) – 2011.

7.Rewitalizacja centrum Lubartowa – budowa targowiska przy ul. Kościuszki – koszt 1,5 mln zł.

Kontynuacja rewitalizacji polegająca na budowie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki. Inwestycja wynika z dokumentów programowych miasta: Strategii Rozwoju, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, Programu Rozwoju Lokalnego i Lokalnego Programu Rewitalizacji Lubartowa. W 2009 roku planowana jest rozbiórka obiektów nie nadających się do remontu oraz wybudowanie zadaszonych miejsc do handlu oraz miejsc parkingowych.

Data opublikowania: 10:01, 26 stycznia 2009

Kategorie: Aktualności