Przygotowanie do zimy

W związku z okresem zimowym przypominam właścicielom posesji indywidualnych, jak i innym podmiotom gospodarczym i instytucjom o obowiązku systematycznego usuwania śniegu i likwidowania śliskości na chodnikach przylegających do zajmowanej posesji.

Obowiązek ten nakłada zarówno Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 05.236.2008), jak również podjęta na jej podstawie Uchwała Nr XLIV/329/06 Rady Miasta Lubartów z dnia 27 października 2006 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości na terenie Miasta Lubartów. W przypadku ujawnienia zaniedbań w tym zakresie ze strony właściciela posesji bądź administratora może zostać zastosowane postępowanie mandatowe w wysokości określonej w taryfikatorze mandatów karnych 100 zł lub skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Lubartowie. Jednocześnie informuję, że osoba, która wskutek śliskiej nawierzchni chodnika w obrębie nieruchomości dozna obrażeń ciała może dochodzić od winnego odszkodowania z tytułu utraty zdrowia. Ponownie także przypominam, że umieszczanie wszelkiego rodzaju ogłoszeń w miejscach do tego nie przeznaczonych j. drzewa, wiaty przystankowe, słupy elektryczne itp. (poza przeznaczonymi do bezpłatnego umieszczania ogłoszeń słupów ogłoszeniowych bądź tablic) jest wykroczeniem określonym w art. 63a Kodeksu Wykroczeń, za które to przewidziana jest kara grzywny w postępowaniu mandatowym do 500 zł bądź kara 5000 zł nakładana w postępowaniu o wykroczenie przez Sąd Rejonowy w Lubartowie.   Jednocześnie przypomina się że nadal obowiązuje Rozporządzenie porządkowe nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 stycznia 2006 r. w sprawie nałożenia obowiązku w zakresie usuwania śniegu i lodu. Z obowiązkiem konieczności poinformowania właścicieli oraz zarządców i innych obiektów budowlanych o konieczności usuwania z dachów zalegającego śniegu i lodu.

Data opublikowania: 13:12, 4 grudnia 2008

Kategorie: Aktualności