XXV sesji Rady Miasta

Ponad dziesięć godzin obradowali radni podczas XXV sesji Rady Miasta.

W punkcie sprawozdanie z pracy burmistrz Jerzy Zwoliński poinformował radnych m.in. o: sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul. 3 Maja, Lipowej i Farnej, oddaniu w najem w trybie bezprzetargowym część budynku przy ul. 3 Maja, oraz przy tej samej ulicy części nieruchomości gruntowej i części nieruchomości położonej przy ul. Lubelskiej, przyjęciu projekt budżetu gminy na 2009 rok, ustaleniu planu finansowego zadań zleconych na 2008 rok. Pierwszym merytorycznym punktem obrad był projekt uchwały określający wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Lubartów na 2009 rok. Jak ustalili radni w głosowaniu, opłaty te w przyszłym roku wzrosną od 3 do 4 %, dużo niższe podwyżki dotyczyć będą podatku opłacanego przy prowadzeniu działalności, te będą wyższe jedynie o 1,3 %. Następnie ustalone zostały wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych i np. za pojazd powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie trzeba będzie zapłacić- 642,00 zł.; powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 972,00 zł.; powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton- 1.068,00 zł.; od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do  używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1 496,00 zł.; od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia : mniejszej niż 30 miejsc-936,00 zł.; równej lub wyższej niż 30 miejsc- 1.818,00 zł. Obniżona został do kwoty 50 zł za dt średnia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2009 r.. W kolejnym punkcie obrad radni dyskutowali nad poszerzeniem strefy płatnego parkowania i  odniesieniem opłat za parkowanie. Ostatecznie od 1 stycznia 2009 za parkowanie w centrum miasta zapłacić trzeba będzie 2 złote za godzinę z możliwości wykupienia za złotówkę biletu za pierwsze półgodziny parkowania. Natomiast po przekroczeniu godziny, po wrzuceniu kolejnych kwot  począwszy od 10 groszy parkometr proporcjonalnie przeliczy czas w stosunku do wartości, przy czym  10 groszy to kolejne 3 minuty parkowania. Następnie radni zajmowali się regulaminem określającym wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, warunkami  obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w  przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Lubartów. Radni zdecydowali m.in. o wzroście kwoty dodatku za wychowawstwo do 95 złotych miesięcznie. Następnie rada przyjęła projekt uchwały w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest. Kolejne punkty obrad to odwołanie starych i powołanie nowych przedstawicieli do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

Data opublikowania: 03:11, 24 listopada 2008

Kategorie: Aktualności